Posts By: mn

14/04/2014

D

dyskryminacja – nierówne, gorsze traktowanie osoby w oparciu o jej przynależność do pewnej grupy, wyróżnionej na podstawie jednej cechy, i będące pochodną istniejących stereotypów i uprzedzeń; niewłaściwe, wybiórcze, krzywdzące, nieuzasadnione i niesprawiedliwe traktowanie poszczególnych jednostek ze względu na ich przynależność grupową; dyskryminacja krzyżowa – dyskryminacja ze względu na różne charakterystyki grupowe…

14/04/2014

E

edukacja antydyskryminacyjna – świadome działanie podnoszące wiedzę, umiejętności i wpływające na postawy, które ma na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami oraz wspieranie równości i różnorodności; ekstremizm – propagowanie i realizowanie skrajnych ideologii i poglądów politycznych, ekonomicznych, społecznych i religijnych, wprowadzanych w życie za pomocą radykalnych środków; empowerment –…

14/04/2014

F

faszyzm – kierunek polityczny głoszący hasła skrajnie nacjonalistyczne, antydemokratyczne i antyliberalne, zmierzający do stworzenia państwa totalitarnego i monopartyjnego; feminizm – ruch społeczny dążący do rzeczywistej równości kobiet i mężczyzn w społeczeństwach, a także dyscyplina naukowa powstała w relacji do aktywności społecznej feministek;

14/04/2014

G

gender – tzw. płeć społeczno-kulturowa; zestaw norm, dotyczących wszystkiego, co w danej kulturze czy społeczeństwie jest uważane za odpowiednie dla kobiety/ dziewczynki lub mężczyzny/ chłopca; zestaw zakazów i nakazów oraz oczekiwań społeczeństwa wobec kobiet i mężczyzn; gender mainstreaming  – strategia oznaczająca włączanie perspektywy płci do głównego nurtu polityki i podejmowania…

14/04/2014

H

heteronormatywność – system norm obowiązkowego heteroseksualizmu oraz narzucany, tworzony przez system społeczny zespół ról i wzorców wg. którego każdy mężczyzna i każda kobieta ma się zachowywać; homofobia – zjawisko niechęci i agresji skierowanej do osób homoseksualnych; homoseksualizm – określenie tzw. orientacji psychoseksualnej – tj. odczuwania pociągu seksualnego do osób tej…

14/04/2014

I

islamofobia – lęk przed islamem i jego przedstawicielami i przedstawicielkami oraz bazujący na uprzedzeniach stosunek do islamu, wszystkich zagadnień z nim związanych oraz do muzułmanów i muzułmanek; wszelkie, wynikające z uprzedzeń, wrogie i dyskryminujące zachowania wobec osób wywodzących się z islamskiego kręgu kulturowego;

14/04/2014

J

język nienawiści – tzw. mowa nienawiści; różne typy negatywnych emocjonalnie wypowiedzi, wymierzonych przeciwko grupom lub jednostkom ze względu na domniemaną lub faktyczną przynależność do grupy, powstających na bazie uprzedzeń; język równościowy – język włączający, będący propozycją zmiany dotychczasowego systemu języka używanego przez większość, którego celem jest podkreślenie obecności w społeczeństwie…

14/04/2014

K

komunikacja międzykulturowa – wymiana wiedzy, idei, myśli, pojęć i emocji między przedstawicielami różnych kultur, krajów, grup etnicznych czy narodowych, reprezentujących inne normy i wartości; ksenofobia – niechęć, wrogość wobec obcych, innych (cudzoziemców i cudzoziemek, mniejszości etnicznych, narodowych, religijnych); postawa o podłożu lękowym, często  związana z wyobrażeniami, przekazami kulturowymi, stereotypami i…

14/04/2014

L

LGBTIQ – osoby należące do mniejszości seksualnych (od ang.: lesbian gay bisexual transsexual/transgender, intersexual, queer); łańcuch dyskryminacji – mechanizm opisujący zależności przyczynowo-skutkowe między stereotypami, uprzedzeniami i dyskryminacją;

14/04/2014

M

migracja – przemieszczanie się mieszkańców kraju lub regionu z przyczyn ekonomicznych, społecznych, politycznych etc.; mizoginia – irracjonalne negatywne nastawienie mężczyzn wobec kobiet, którego komponentami są nienawiść, odraza, strach i wrogość; monitoring – regularne jakościowe i ilościowe pomiary lub obserwacje zjawiska czy obecności np. substancji, przeprowadzane przez z góry określony czas;…

14/04/2014

N

nacjonalizm – 1) postawa uznająca wyższość własnego narodu ponad inne narody, grupy społeczne, jednostki, lokalizująca naród w centralnym miejscu tożsamości osobistej i grupowej; 2) ideologia polityczna, według której podstawowym zadaniem państwa jest obrona interesów narodowych; nawoływanie do użycia przemocy – stosowanie przemocy fizycznej lub groźby bezprawnej wobec grupy ludności lub…

14/04/2014

O

obszary dyskryminacji – obszary życia społecznego, politycznego, zawodowego i rodzinnego, w których występuje dyskryminacja ze względu na różne przesłanki, lub w których widoczne są nierówności czy stereotypy i uprzedzenia, mające swoje podłoże w uwarunkowaniach społeczno-kulturowych; ofiara – osoba, która doznała szkody, odczuła złe skutki czegoś; orientacja seksualna/ psychoseksualna – emocjonalny…

14/04/2014

P

poradnictwo – zorganizowana forma udzielania pomocy i porad w jakimś zakresie; prawa człowieka – koncepcja, zgodnie z którą każdemu człowiekowi przysługują pewne prawa, których źródłem jest przyrodzona godność ludzka, np.: prawo do życia, wolność słowa, wolność zrzeszania się, czy prawo do edukacji; przeciwdziałanie dyskryminacji – szereg działań polegających na zapobieganiu…

14/04/2014

R

rasizm –  uprzedzenie, którego podstawą jest rasa, charakteryzujące się obecnością postaw i przekonań o gorszej naturze osób przynależnych do innej rasy; romofobia – strach przed Romami, dyskryminacja i niechęć w stosunku do Romów; rzecznictwo – występowanie w imieniu kogoś lub czegoś lub popieranie kogoś lub czegoś (np. słabszych, niepełnosprawnych, niepełnoletnich,…

14/04/2014

S

seksizm – pogląd o wyższości jednej płci nad drugą, która uzasadniana jest naturą lub kwestiami kulturowymi; stereotyp – uproszczone przekonania dotyczące grupy społecznej lub jej członkini/członka, wyróżnionych na podstawie jednej cechy, np. płci, wieku, narodowości, wyznania, orientacji psychoseksualnej; stereotyp przypisuje pewne cechy, zachowania, role społeczne wszystkim członkiniom / członkom grupy…

14/04/2014

U

uchodźca – osoba, która na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem, z powodu swojej rasy, religii, narodowości, grupy społecznej, przekonań politycznych znajduje się poza granicami kraju, którego jest obywatelem i nie może lub nie chce z powodu tych obaw korzystać z ochrony państwa, którego jest obywatelem; uprzedzenia – wroga, negatywna ocena…

14/04/2014

W

wielokulturowość – współistnienie różnych kultur na jednym terytorium, zwykle w jednym kraju; wolność słowa – prawo do publicznego wyrażania własnego zdania oraz poglądów, a także jego poszanowania przez innych; wrażliwość międzykulturowa – świadomość różnic występujących między kulturami oraz wyczucie w momencie, gdy następuje spotkanie taką różnicą;

11/04/2014

Usuwanie nienawistnych treści z Facebooka

Instrukcja: 1. Wchodzimy na stronę do usunięcia 2. Klikamy w ikonkę „trybika” w górnym prawym rogu 3. Wybieramy: – Zgłoś Strona – Chcę aby ta strona została usunięta – Uważam, że nie powinno się znaleźć na Facebooku 4. Wybieramy powód adekwatny do danej strony. Po otrzymaniu raportu informującego o tym,…

Usuwanie nienawistnych treści z Facebooka

Zamknij
11/04/2014

Podręcznik nt. mowy nienawiści

Publikacja przybliża pojęcie mowy nienawiści w rozumieniu orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ważnym tematem zachowanie równowagi pomiędzy wartościami takimi jak wolność wypowiedzi i ochrona mniejszości. Definicja i charakterystyka mowy nienawiści: W publikacji za najwłaściwszą uważa się definicję mowy nienawiści zawartą w Rekomendacji R 97(20) z 1997 roku. Jednocześnie autorka publikacji…

Podręcznik nt. mowy nienawiści

Zamknij
10/04/2014

Dyskryminacja i przestępstwa z nienawiści przeciwko Żydom w krajach UE: doświadczenia i stosunek do antysemityzmu

Raport na podstawie ankiety , w której zebrano  opinie przedstawicieli europejskiej społeczności żydowskiej dotyczące postrzegania przez nich przestępstw z nienawiści, dyskryminacji i antysemityzmu, w jego różnych przejawach (w tym jako mowy nienawiści). Definicja i charakterystyka mowy nienawiści: Brak definicji mowy nienawiści, traktowana jest ona jako jeden z przejawów antysemityzmu. W…

Dyskryminacja i przestępstwa z nienawiści przeciwko Żydom w krajach UE: doświadczenia i stosunek do antysemityzmu

Zamknij
10/04/2014

Zapobieganie przestępstwom z nienawiści: podręcznik dla organizacji pozarządowych z regioniu OBWE

W publikacji ważny jest punkt widzenia organizacji pozarządowych: autorzy próbują zdefiniować obszary, w których mogą one działać przeciwko mowie nienawiści, zdefiniować ewentualne strategie działania. Definicja i charakterystyka mowy nienawiści: „Formy wyrazu motywowane wrogim nastawieniem, demonstrujące wrogość lub zachęcające do wrogości w stosunku do grupy – lub do pojedynczej osoby ze…

Zapobieganie przestępstwom z nienawiści: podręcznik dla organizacji pozarządowych z regioniu OBWE

Zamknij
10/04/2014

Młodzież przeciwko mowie nienawiści online

Przegląd inicjatyw i danych dotyczących cyberprzemocy (cyberhate) stworzony na potrzeby jednego z projektów Rady Europy dotyczącego przeciwdziałania mowie nienawiści w Internecie. Definicja i charakterystyka mowy nienawiści:Autorzy publikacji odnoszą się do definicji mowy nienawiści zawartej w Rekomendacji R (97) 20. Wyrażają również przekonanie, że „cyberprzemoc (cyberhate) jest jedną z form mowy…

Młodzież przeciwko mowie nienawiści online

Zamknij
10/04/2014

Recykling nienawiści: Współczesny rasizm w Europie

Zbiór artykułów ekspertów,  przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji publicznych poświęconych nowym formom rasizmu i ksenofobii w Europie, którego jednym z przejawów jest mowa nienawiści. Definicja i charakterystyka mowy nienawiści: Mowa nienawiści nie jest w publikacji definiowana, pojawia się natomiast w różnych kontekstach: w artykułach dotyczącym praktyki sądowniczej w poszczególnych krajach,…

Recykling nienawiści: Współczesny rasizm w Europie

Zamknij
10/04/2014

W tym dziale prezentujemy fragmenty międzynarodowych aktów prawnych wydanych przez instytucje zajmujące się ochroną praw człowieka, które dotyczą problematyki mowy nienawiści.

W tym dziale prezentujemy fragmenty międzynarodowych aktów prawnych wydanych przez instytucje zajmujące się ochroną praw człowieka, które dotyczą problematyki mowy nienawiści.

Zamknij
10/04/2014

W tym dziale przedstawiamy fragmenty polskich aktów prawnych, na podstawie których możesz reagować na przypadki stosowania mowy nienawiści wobec Ciebie lub innych osób. Pamiętaj! Stosowanie mowy nienawiści jest niezgodne z prawem – chronią Cię nie tylko przepisy kodeksu karnego, ale także kodeksu cywilnego.

W tym dziale przedstawiamy fragmenty polskich aktów prawnych, na podstawie których możesz reagować na przypadki stosowania mowy nienawiści wobec Ciebie lub innych osób. Pamiętaj! Stosowanie mowy nienawiści jest niezgodne z prawem – chronią Cię nie tylko przepisy kodeksu karnego, ale także kodeksu cywilnego.

Zamknij
10/04/2014

Raport z działalności Międzynarodowej Sieci Przeciwko Nienawiści w Internecie

Raport z działalności organizacji  i jej członków w roku 2010. Charakterystyka środków służących wyrażaniu i publikowaniu nienawistnych treści: W raporcie podawane są przykłady spraw, którymi zajmowały się zrzeszone w INACH organizacje. Są to m.in. mail z nieprawdziwą, przerysowaną informacją jakoby miejski basen był zajęty przez muzułmańskie kobiety pływające w tradycyjnych…

Raport z działalności Międzynarodowej Sieci Przeciwko Nienawiści w Internecie

Zamknij
10/04/2014

Raport nt. praw lesbijek, gejów, osób buseksualnych, transseksualnych i interseksualnych w Europie 2013

Przegląd wydarzeń z 2012 roku dotyczących praw osób LGBTI – zarówno wydarzeń o charakterze dyskryminacyjnym czy stanowiących pogwałcenie prawa jak i  zmiany w systemach prawnych poszczególnych państw czy UE. Oprócz raportu dostępne są również karty oceny poszczególnych krajów oraz przystępne wizualizacje danych w formie tabeli i mapy. Definicja i charakterystyka…

Raport nt. praw lesbijek, gejów, osób buseksualnych, transseksualnych i interseksualnych w Europie 2013

Zamknij
10/04/2014

Partie skreajnie prawicowe i ich język: wyzwanie naszych czasów

Analiza języka skrajnej prawicy w formie przypominającej esej. Autorzy wychodzą od stwierdzenia wzrastającej popularności ruchów skrajnie prawicowych, tłumaczą ich popularność, starają się określić cechy charakteryzujące język skrajnej prawicy i zastanawiają się jak przeciwdziałać skrajnie prawicowym tendencjom. Definicja i charakterystyka mowy nienawiści: Na język ruchów skrajnej prawicy składają się trzy kluczowe…

Partie skreajnie prawicowe i ich język: wyzwanie naszych czasów

Zamknij
10/04/2014

Mowa nienawiści i przestępstwa z nienawiści wobec osób LGTB

Ulotka w języku polskim zawiera definicję mowy nienawiści, przestępstwa z nienawiści, informację o tym, że mowa nienawiści w większości europejskich krajów uznawana jest za przestępstwo. Definicja i charakterystyka mowy nienawiści: „Mowa nienawiści odnosi się do podburzania i zachęcania do nienawiści, dyskryminacji lub wrogości wobec jakiejkolwiek osoby, wynikających z uprzedzeń wobec…

Mowa nienawiści i przestępstwa z nienawiści wobec osób LGTB

Zamknij
10/04/2014

Sytuacja prawna i społeczna Romów w Europie

„Celem książki jest merytoryczne, „bezemocjonalne” i wieloaspektowe przedstawienie rzeczywistości prawnej i społecznej Romów jako największej i bez wątpienia najbardziej wykluczonej mniejszości etnicznej zamieszkującej Europę. Bezpośrednim przyczynkiem do powstania tej publikacji były masowe wydalenia obywateli Rumunii i Bułgarii romskiego pochodzenia z Francji latem 2010 r. oraz reakcje instytucji Unii Europejskiej na…

Sytuacja prawna i społeczna Romów w Europie

Zamknij
10/04/2014

Mowa nienawiści: rola nowych mediów w zapobieganiu masowym zbrodniom

Raport z rozmów okrągłego stołu dotyczącego mowy nienawiści, który odbył się w listopadzie 2012 w Budapeszcie. Definicja i charakterystyka mowy nienawiści: Uczestnicy rozmów zgodzili się z opinią, że mowa nienawiści jest istotnym problemem Europy, a jej skala wzrasta oraz że nie może być lekceważona, ponieważ jest jednym z najpoważniejszych środków,…

Mowa nienawiści: rola nowych mediów w zapobieganiu masowym zbrodniom

Zamknij
10/04/2014

Rasa, prawa obywatelskie i mowa nienawiści w erze cyfrowej

Autor artykułu podkreśla, że mowa nienawiści w Internecie ma poważne konsekwencje w realnym świecie, przedstawia analizę portali o treściach dyskryminacyjnych pod kątem ich zawartości i używanego języka, strategii maskowania ich dyskryminacyjnego charakteru, przedstawia charakterystykę zależności pomiędzy twórcami takich stron a ich, najczęściej młodymi, odbiorcami.  

Rasa, prawa obywatelskie i mowa nienawiści w erze cyfrowej

Zamknij
10/04/2014

wg autorów badań i publikacji

Mowę nienawiści (ang. hate speech) dostępne materiały definiują jako: jeden z przejawów bardziej złożonych zjawisk takich jak nietolerancja, dyskryminacja, rasizm czy ksenofobia; jedno z przestępstw z nienawiści (ang. hate crimes) lub wstęp do nich, ich zapowiedź; nawoływanie do nienawiści, groźby czy obelgi o motywacji rasistowskiej czy ksenofobicznej, język nienawiści, dyskurs…

wg autorów badań i publikacji

Zamknij
10/04/2014

Rasizm, dyskryminacja, nietolerancja i ekstremizm: wnioski z doświadczeń Grecji i Węgier

 Autorzy publikacji przyglądają się zjawiskom dyskryminacji i nietolerancji w dwóch krajach UE: w Grecji i na Węgrzech. Opisuje wydarzenia, które można zakwalifikować jako przestępstwa z nienawiści (w tym mowę nienawiści), prowadzone przez krajowe sądy sprawy, regulacje prawne dotyczące mowy nienawiści. Zawarta w raporcie analiza pokazuje, że sytuacja w tych dwóch…

Rasizm, dyskryminacja, nietolerancja i ekstremizm: wnioski z doświadczeń Grecji i Węgier

Zamknij
10/04/2014

Antysemicki dyskurs w Wielkiej Brytanii w 2012

Przejrzysta publikacja, opisuje kilkanaście wybranych antysemickich incydentów, które miały miejsce w roku 2012 w Wielkiej Brytanii. Definicja i charakterystyka mowy nienawiści: W publikacji mowa jest o „antysemickim dyskursie”. Autorzy podkreślają, że w życiu publicznym Wielkiej Brytanii antysemityzm rzadko występuje w bezpośredniej formie, jego przejawy widzą raczej w krytyce polityki Izraela…

Antysemicki dyskurs w Wielkiej Brytanii w 2012

Zamknij
10/04/2014

Ochrona ofiar przestępstw z nienawiści: przykład Litwy

Analiza litewskiego systemu prawnego – zarówno jeśli chodzi o przepisy prawne jak i o praktykę sądowniczą – autorzy publikacji próbują odpowiedzieć na pytanie czy jest w stanie odpowiednio reagować w sprawach dotyczących przestępstw z nienawiści. Definicja i charakterystyka mowy nienawiści: Zdaniem autorów raportu absolutną większość (ponad 96%) przestępstw z nienawiści…

Ochrona ofiar przestępstw z nienawiści: przykład Litwy

Zamknij
10/04/2014

Mowa nienawiści i ochrona mniejszości w systemie prawnym Węgier

Publikacja odnosi się do definicji mowy nienawiści zawartej w Rekomendacji R (97) 20 Rady Europy. Autor przeprowadza analizę istniejących na Węgrzech przepisów prawnych i praktyki sądowniczej dotyczącej mowy nienawiści.

Mowa nienawiści i ochrona mniejszości w systemie prawnym Węgier

Zamknij
10/04/2014

Mowa nienawiści na Litwie. FAQ

Autorka definiuje mowę nienawiści jako „(…) publiczne rozpowszechnianie (ustnie, pisemnie) informacji (idei, opinii, umyślnie mylnie interpretowanych faktów) wyrażających pogardę, wzywających do nienawiści, dyskryminacji, nadużyć, przemocy ficzycznej przeciwko grupie lub członkowi tej grupy ze wzgledu na jago/jej płeć, oreintację seksualną, rasę, pochodzenie etniczne (ethnicity), język, pochodzenie (descent), status społeczny, religię, wierzenia.”…

Mowa nienawiści na Litwie. FAQ

Zamknij
10/04/2014

Raport o homofobicznej mowie nienawiści w Polsce

Definicja i charakterystyka mowy nienawiści: Autorzy publikacji przytaczają kilka definicji mowy nienawiści dowodząc, że homofoniczny język może być postrzegany jako jedna z odmian mowy nienawiści. Zauważają również, że: „Mowa nienawiści adresowana jest bowiem przede wszystkim do zbiorowości. Nawet jeśli uderza na pozór w konkretną osobę, robi to, by zredukować ją…

Raport o homofobicznej mowie nienawiści w Polsce

Zamknij
10/04/2014

Zanany problem, nowe podejście: skrajna prawica w Europie

Szwedzkie Ministerstwo Sprawiedliwości i Instytut Dialogu Strategicznego (ISD) współpracują przy realizacji paneuropejskiego projektu, którego celem jest zdiagnozowanie skutecznych metod zapobiegania i przeciwdziałania prawicowemu ekstremizmowi w 10 krajach (Szwecja, Wielka Brytania, Holandia, Norwegia, Finlandia, Dania, Niemcy, Polska, Węgry, Słowacja). Autorzy publikacji zbadali środki podjęte zarówno na poziomie administracyjnym (rządowym), jak również…

Zanany problem, nowe podejście: skrajna prawica w Europie

Zamknij
10/04/2014

Pedlar of Hate: akty przemocy skrajnej prawicy w Europie

Raport opisuje ponad 100 przypadków, głównie z krajów Unii Europejskiej, ale także Szwajcarii i Norwegii, opisujących wzorce stosowania przemocy, od nienawiści online i sporządzanie list „zdrajców narodowych”, do przemocy fizycznej, podpaleń, morderstw na ulicach i gromadzenia zapasów broni w ramach przygotowań do „wojny ras”. Podczas gdy głównym celem skrajnie prawicowej…

Pedlar of Hate: akty przemocy skrajnej prawicy w Europie

Zamknij
10/04/2014

Przełamując milczenie: używanie kultury popularnej do angażowanie młodych ludzi w monitorowanie łamania praw człowieka

Informacje dotyczące Polski: Rezultatem współpracy Stowarzyszenia i New Tactics in Human Rights Project jest publikacja wykorzystująca doświadczenia Stowarzyszenia „NIGDY WIECEJ” w działalności antyrasistowskiej, m.in. w ramach kampanii „Wykopmy Rasizm ze Stadionów” i „Muzyka Przeciwko Rasizmowi”. Opisano strategiczne połączenie inicjatyw kulturalnych, szerokiej sieci wolontariuszy, rzetelnej dokumentacji oraz edukacji publicznej.

Przełamując milczenie: używanie kultury popularnej do angażowanie młodych ludzi w monitorowanie łamania praw człowieka

Zamknij
10/04/2014

Monitoring incydentów na tle rasistowskim i ksenofobicznym oraz przestępstw popełnionych przez neofaszystów w Polsce. w: Ofiary przestępstw z nienawiści

Informacje dotyczące Polski: Publikacja poświęcona jest monitoringowi przestępstw z nienawiści. Występuje tu ogólna analiza monitoringu dokonywanego przez rządowe i prawnicze instytucje (w Polsce nie istnieje państwowy, centralny system monitorowania przestępstw rasistowskich, ksenofobicznych czy faszystowskich). Większą część publikacji zajmuje prezentacja monitoringu ww. przestępstw przez Stowarzyszenie „Nigdy Więcej”, skupiając się na: –…

Monitoring incydentów na tle rasistowskim i ksenofobicznym oraz przestępstw popełnionych przez neofaszystów w Polsce. w: Ofiary przestępstw z nienawiści

Zamknij
09/04/2014

Dyskryminacja w Unii Europejskiej

Raport z badania sondażowego wśród obywateli UE (Eurobarometru). Raport stwierdza wzrost akceptacji Europejczyków dla zróżnicowania w sferze publicznej (diversity in the public sphere) w porównaniu z 2009 rokiem.  Zwraca uwagę na duże różnice w tym względzie pomiędzy społeczeństwami krajów członkowskich, zarówno jeśli chodzi o społeczne zróżnicowanie jak i akceptację dla…

Dyskryminacja w Unii Europejskiej

Zamknij
09/04/2014

Badanie dot. osób homoseksualnych, biseksualnych i transpłciowych w Unii Europejskiej

Raport dotyczący sytuacji osób LGBT stworzony na podstawie badania, które objęło ponad 90 tys. osób LGBT w krajach UE. Oprócz raportu, na stronie FRA dostępna jest również baza danych zebranych w badaniu, z której można generować przystępne infografiki i wykresy. Definicja i charakterystyka mowy nienawiści: W raporcie mowa jest o…

Badanie dot. osób homoseksualnych, biseksualnych i transpłciowych w Unii Europejskiej

Zamknij
09/04/2014

Mniejszości i dyskryminacja w Unii Europejskiej – badanie

Raport na podstawie badania, które objęło ponad 23 tys. osób w 27 krajach UE – przedstawicieli mniejszości etnicznych lub mających imigranckie korzenie. Było to tym samym największe do tego czasu tego typu badanie doświadczeń mniejszości jeśli chodzi o dyskryminację, prześladowanie o podłożu rasowym (racist victimization) i kontakty z policją (policing)….

Mniejszości i dyskryminacja w Unii Europejskiej – badanie

Zamknij
09/04/2014

Przestępstwa z nienawiści w krajach OSCE. Raport 2010

Informacje o grupach mniejszościowych, które padają ofiarą przestępstw z nienawiści: Romowie, Żydzi, chrześcijanie, muzułmanie, wyznawcy innych religii, osoby LGBT, osoby z niepełnosprawnością. Autorzy publikacji zwracają uwagę, na jeszcze jedną grupę osób narażonych na przestępstwa z nienawiści: są to obrońcy praw człowieka (human rights defenders). Obrońcy praw człowieka byli narażeni na…

Przestępstwa z nienawiści w krajach OSCE. Raport 2010

Zamknij
09/04/2014

Nietolerancja, uprzedzenia i dyskryminacja. Raport nt. Europy

Raport z badań zjawisk uprzedzeń i dyskryminacji przeprowadzonych w ośmiu europejskich krajach (Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Węgry, Włochy, Holandia, Polska, Portugalia). Badanie miało formę sondażu telefonicznego na reprezentatywnej (próba tysiąca osób w każdym z badanych krajów) grupie osób powyżej 16 roku życia. Badanie dotyczyło zakresu, okoliczności występowania i możliwych przyczyn…

Nietolerancja, uprzedzenia i dyskryminacja. Raport nt. Europy

Zamknij
09/04/2014

Przemoc o podłożu rasistowskim w Europie

Raport podsumowujący dane zebrane przez ENAR w serii raportów krajowych (dostępnych na stronie ENAR) dotyczących „przemocy o podłożu rasistowskim” (racist violence) w Europie. Informacje o grupach mniejszościowych,  w stosunku do których używana jest przemoc: Romowie, Żydzi, muzułmanie, imigranci i uchodźcy Publikacja zawiera również: Rekomendacje dla organizacji pozarządowych dotyczące możliwych sposobów…

Przemoc o podłożu rasistowskim w Europie

Zamknij
09/04/2014

Nowa twarz cyfrowego populizmu

Raport z badania, którego podstawą była internetowa ankieta wśród zwolenników prawicowych partii mających swoje strony na Facebooku. Badanie objęło ponad 12 tys. osób. Ciekawe ze względu na perspektywę badania – oddanie głosu zwolennikom populistycznych, prawicowych partii. Autorzy badania jako swój cel określili lepsze zrozumienie motywacji, obaw i postaw osób, które…

Nowa twarz cyfrowego populizmu

Zamknij
09/04/2014

Stosunek społeczeństwa do mowy nienawiści w Bułgarii

Raport z badania opinii publicznej. Charakterystyka środków służących wyrażaniu i publikowaniu nienawistnych treści: Telewizja jest w Bułgarii najważniejszym medium odpowiadającym za rozpowszechnianie mowy nienawiści, drugie miejsce zajmuje Internet (przed wszystkim wśród młodych, dobrze wykształconych ludzi). Badacze podkreślają również, że ważną rolę w upowszechnianiu mowy nienawiści pełni najbliższe otoczenie – prawie…

Stosunek społeczeństwa do mowy nienawiści w Bułgarii

Zamknij
09/04/2014

Raport ECRI dotyczący Polski

ECRI monitoruje sytuację związaną ze zjawiskami rasizmu i nietolerancji w każdym z krajów członkowskich Rady Europy. Monitoring odbywa się cyklicznie, każdy cykl kończy wizyta w badanym kraju, co pięć lat wyniki monitoringu oraz rekomendacje publikowane są w formie raportów krajowych. Definicja i charakterystyka mowy nienawiści: Raport dotyczący Polski w czwartym…

Raport ECRI dotyczący Polski

Zamknij
09/04/2014

Społeczna percepcja przemocy werbalnej i mowy nienawiści

Definicja i charakterystyka mowy nienawiści: Autor komunikatu z badań powołuje się na art. 257 kk i wyjaśnia: „Artykuł ten wyznacza granice określające, jakie wypowiedzi kwalifikują się do mowy nienawiści. Prawo niektórych państw (np. Szwecji czy Kanady) wyznacza te granice nieco dalej, chroniąc przed mową nienawiści również osoby homoseksualne. Oczywiście mianem…

Społeczna percepcja przemocy werbalnej i mowy nienawiści

Zamknij
09/04/2014

Badania CBOS nt. stosunku Polaków do mniejszości

CBOS od lat prowadzi badania opinii i postaw Polaków wobec różnych mniejszości: Stosunek do praw gejów i lesbijek oraz związków partnerskich (2013) Komunikat z badań. Społeczne postawy wobec wyznawców różnych religii (2012) Komunikat z badań. Postawy wobec Romów w Polsce, Czechach, na Węgrzech i na Słowacji (2008) Komunikat z badań….

Badania CBOS nt. stosunku Polaków do mniejszości

Zamknij
09/04/2014

Przestępstwa z nienawiści w Polsce. Raport 2011/2012

Raport podsumowujący rok badania akt sądowych dotyczących tzw. przestępstw z nienawiści. Przestępstw tych dotyczą następujące artykuły kodeksu karnego: 119, 256 i 257 kk (jest w nich mowa m.in.: o nawoływaniu do nienawiści). W publikacji umieszczono informacje o przedmiocie postępowania i sposobie zakończenia badanych spraw oraz interpretacje wyników badań z perspektywy…

Przestępstwa z nienawiści w Polsce. Raport 2011/2012

Zamknij
09/04/2014

Kampania Bez nienawiści

Projekt jest częścią międzynarodowej kampanii Rady Europy – Młodzi Przeciw Mowie Nienawiści w Internecie.  W Polsce działania zaplanowano na lata 2013 i 2014. Kampania wizerunkowa będzie wzmacniana poprzez rozwijanie u młodych ludzi i organizacji młodzieżowych kompetencji niezbędnych do rozpoznawania mowy nienawiści i reagowania na łamanie praw człowieka. Program działań: jest…

Kampania Bez nienawiści

Zamknij
09/04/2014

Wykopmy rasizm ze stadionów

Kampania wykorzystuje wzorce sprawdzone w Europie Zachodniej, od 1999 roku współtworzy bowiem sieć Futbol Przeciwko Rasizmowi w Europie – Football Against Racism in Europe (FARE). Stowarzyszenie współpracuje z UEFA i FIFA, jest również partnerem Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Ekstraklasy SA, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Okręgowych Związków Piłki Nożnej. Stowarzyszenie…

Wykopmy rasizm ze stadionów

Zamknij
09/04/2014

HejtStop

W polskich miastach pełno jest nienawistnych, rasistowskich napisów i symboli na murach czy budynkach etc. Celem akcji HejtStop jest walka z rasizmem, antysemityzmem, homofobią oraz każdą formą nienawiści pojawiającą się w przestrzeni publicznej. Inicjatorzy HejtStop działają dwutorowo. Z jednej strony zgłaszają „hejty” do odpowiednich służb, a z drugiej angażują mieszkańców…

09/04/2014

Zamaluj zło!

„Nienawiść na deskach” to cykl działań zmierzających do ograniczenia zachowań rasistowskich i ksenofobicznych w Białymstoku. Poprzez formularz na stronie pomysłodawcy i organizatorzy zbierają zgłoszenia o obraźliwych muralach – przekazują je władzom i służbom miasta odpowiedzialnym za ład i bezpieczeństwo i starają się doprowadzić do usunięcia rasistowskich znaków i haseł. Ponadto…

Zamaluj zło!

Zamknij
09/04/2014

Policyjna Platforma Przeciw Nienawiści

W lutym 2014 w Warszawie odbyło się inauguracyjne spotkanie Policyjnej Platformy Przeciw Nienawiści. Inicjatywa ta ma na celu zawiązanie przez Policję szczególnego partnerstwa z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami, umożliwiającego wymianę doświadczeń i wypracowanie dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania i ścigania przestępstw z nienawiści. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji…

Policyjna Platforma Przeciw Nienawiści

Zamknij
09/04/2014

Wielkie sprzątanie FB. Stop mowie nienawiści, faszyzmowi i agresji

Akcja polegająca na zgłaszaniu profili i fanpage’y zawierających treści rasistowskie, faszystowskie, antysemickie czy homofobiczne. Użytkownicy Facebooka i fani „Wielkiego sprzątania” w komentarzach wklejają linki do znalezionych „faszystowskich stron i postów” a następnie zgłaszają te treści administratorom Facebooka jako nawołujące do nienawiści. Strona zawiera równiez instrukcję „Jak sprzątać”.

Wielkie sprzątanie FB. Stop mowie nienawiści, faszyzmowi i agresji

Zamknij
09/04/2014

Bluźnierstwo, obraza i nienawiść: szukając odpowiedzi w społeczeństwie demokratycznym

Raport poświęcony zależnościom pomiędzy wolnością wypowiedzi i wolnością religijną, kwestiom prawnych regulacji i sądownego ścigania: bluźnierstwa, obrazy uczuć religijnych i nawoływania do nienawiści ze względów religijnych. Przejrzysty raport, jasno tłumaczący trudne zagadnienia. Definicja i charakterystyka mowy nienawiści: „Mowa nienawiści” jest w publikacji używana wymiennie z „nawoływaniem do nienawiści”, ze względu…

Bluźnierstwo, obraza i nienawiść: szukając odpowiedzi w społeczeństwie demokratycznym

Zamknij
09/04/2014

In(ter)wencje Osiedlowe

In(ter)wencje Osiedlowe to cykl działań społeczno-artystycznych na warszawskim Targówku i Bródnie ożywiających przestrzeń blokowisk we współpracy mieszkańców, animatorów i lokalnych władz. Latem 2013 r. wraz z mieszkańcami bloków i kamienic animatorki zamalowywały nienawistne i wulgarne napisy, zamieniając je często w pozytywne lub zabawne przekazy. przed interwencją: po interwencji:

In(ter)wencje Osiedlowe

Zamknij
09/04/2014

No hate speech movement

Zaplanowana na lata 2012-2014 kampania społeczna Rady Europy mająca na celu walkę z rasizmem i dyskryminacją przejawianą online właśnie w formie  mowy nienawiści. Prowadzone w ramach kampanii działania mają na celu mobilizację młodzieży i organizacji młodzieżowych do walki z mową nienawiści jako przejawem pogwałcenia praw człowieka. Narzędzia kampanii: Platforma internetowa:…

No hate speech movement

Zamknij
09/04/2014

Women should

Kampania medialna dotycząca praw kobiet. Przygotowane w jej ramach materiały  bazowały na podpowiedziach wyszukiwarki Google, zdaniem twórców kampanii ujawniających powszechną obecność seksistowskich przekonań i dyskryminacji wobec kobiet. Twórcy kampanii podkreślają związki pomiędzy stereotypami a odmawianiem kobietom ich podstawowych praw.

Women should

Zamknij
09/04/2014

Remapping Europe, a remix project

Międzynarodowy badawczy projekt artystyczny, który stawia sobie za cel poszerzenie medialnego wizerunku migrantów w sposób, który podkreśli twórczy i kreatywny potencjał migracji, a także da uczestnikom projektu – młodym artystom – i ich odbiorcom możliwość samoreprezentacji i samookreślenia, zaprezentowania własnego głosu w europejskiej debacie o migracji.  

Remapping Europe, a remix project

Zamknij
09/04/2014

No Hate Ninja Project – Historia o kotach, jednorożcach i mowie nienawiści

No Hate Ninjas to aktywiści portugalskiej sieci organizacji młodzieżowych, których celem jest przeciwdziałanie mowie nienawiści w sieci w ramach kampanii Rady Europy „No Hate Speech Movement”. Więcej o projekcie na stronie: http://nohateninja.tumblr.com/

No Hate Ninja Project – Historia o kotach, jednorożcach i mowie nienawiści

Zamknij
09/04/2014

No Hate Speech Movement – oficjalny spot kampanii

Oficjalny film promocyjny “No Hate Speech Movement” – kampanii Rady Europy przeciwko mowie nienawiści online. Więcej informacji na stronie:  nohatespeechmovement.org

No Hate Speech Movement – oficjalny spot kampanii

Zamknij
09/04/2014

Celebryci czytają nienawistne tweety

Amerykańscy celebryci czytają nienawistne wpisy na Twetterze na swój temat. Film ma uświadomić, że tego rodzaju wypowiedzi ranią i skłonić do pomyślenia dwa razy, zanim napiszemy coś podobnego w sieci.

Celebryci czytają nienawistne tweety

Zamknij
09/04/2014

Konferencja: „Mowa nienawiści w Internecie: jak z nią walczyć?”

Materiał z konferencji, która odbyła się 29 października 2012 r. na Uniwersytecie Warszawskim i miała na celu przedstawienie skali zjawiska, sposobów walki z nim, jak również standardów oraz instrumentów ochrony w świetle prawa międzynarodowego.

Konferencja: „Mowa nienawiści w Internecie: jak z nią walczyć?”

Zamknij
09/04/2014

Po pierwsze człowiek. Działania antydyskryminacyjne w jednostkach policji. Praktyczny poradnik

Podręcznik ma na celu „przekonać odbiorców, że w pracy policji ogromnie ważna jest postawa tolerancji oparta na takich wartościach, jak: otwartość, empatia, poszanowanie godności drugiego człowieka. (…) Współczesne środowisko policyjne musi być dobrze przygotowane do profesjonalnej reakcji na wszelkie zło, jakie powoduje dyskryminacja, a także pamiętać o obowiązku  równego i…

Po pierwsze człowiek. Działania antydyskryminacyjne w jednostkach policji. Praktyczny poradnik

Zamknij
09/04/2014

Szkolenie „Policja bez dyskryminacji”. Poradnik edukatora

Poradnik został opracowany podczas realizacji projektu „Policja bez dyskryminacji” I zawiera propozycję programu szkolenia, wykłady zorganizowane w modułach, ćwiczenia interaktywne, badania sytuacyjne i inne przydatne zasoby. Każdy moduł zajmuje się problemami na poziomie europejskim i krajowym (bułgarskim). Tekst wymaga dostosowania do odpowiednich przepisów prawa polskiego

Szkolenie „Policja bez dyskryminacji”. Poradnik edukatora

Zamknij
09/04/2014

Poradnik antydyskryminacyjny dla funkcjonariuszy policji

Poradnik został przygotowany z myślą o kadrze kierowniczej oraz pracownikach odpowiedzialnych za edukację w jednostkach policji. Materiały szkoleniowe zawierają informacje dotyczące zjawiska dyskryminacji ze względu na m. in. kolor skóry, religię, płeć czy orientację seksualną. Ważnym elementem jest omówienie sposobów identyfikowania aktów dyskryminacji oraz im przeciwdziałania.

Poradnik antydyskryminacyjny dla funkcjonariuszy policji

Zamknij
09/04/2014

Standardy udzielania porad obywatelskich ofiarom dyskryminacji rasowej, etnicznej lub narodowościowej

„Praktyczną część publikacji stanowią wypracowane podczas seminarium modelowe rozwiązania dotyczące poradnictwa obywatelskiego dla ofiar dyskryminacji rasowej, etnicznej i narodowościowej, wraz z wyszczególnieniem kryteriów i procedur niezbędnych w działalności doradczej oraz model sprawozdawczości, na podstawie którego organizacje będą mogły gromadzić dane statystyczne i przesyłać je do jednej instytucji, która podejmie się…

Standardy udzielania porad obywatelskich ofiarom dyskryminacji rasowej, etnicznej lub narodowościowej

Zamknij
09/04/2014

Bookmarks. Podręcznik o przeciwdziałaniu mowie nienawiści w Internecie przez edukację o prawach człowieka

Podręcznik został zaprojektowany w celu wsparcia młodzieżowej kampanii Rady Europy No Hate Speech Movement. Instrukcja jest przeznaczona do pracy z młodzieżą w wieku od 13 do 18, jednakże działania mogą być przystosowane do innych przedziałów wiekowych i innych profili uczestników. Publikacja składa się z kilku części: informacji o kampanii (r….

Bookmarks. Podręcznik o przeciwdziałaniu mowie nienawiści w Internecie przez edukację o prawach człowieka

Zamknij
09/04/2014

Trudne pytania

Projekt obejmował publikację dotyczącą polsko-żydowskich relacji opisanych właśnie w formie pytań i odpowiedzi. Na ważne, często trudne pytania, m.in.: dlaczego na murach polskich miast jest tak wiele antysemickich napisów i symboli? Jak to możliwe że Polacy zgodzili się na budowę gett i obozów koncentracyjnych w swoim sąsiedztwie? – odpowiadają osoby…

Trudne pytania

Zamknij
09/04/2014

Warsztaty antydyskryminacyjne dla uczniów gimnazjów i szkół średnich

Publikacja stanowi podsumowanie rocznego projektu edukacyjnego projekt edukacyjny „Społeczeństwo przeciw nienawiści – kontynuacja”. „Pierwsza część warsztatów skupia się na integracji grupy, pokazaniu różnic między jednostkami oraz zwróceniu uwagi na to, że społeczeństwo, naród czy każda inna zbiorowość ludzi nie jest całościowym tworem, tylko zbiorem pojedynczych elementów różniących się między sobą….

Warsztaty antydyskryminacyjne dla uczniów gimnazjów i szkół średnich

Zamknij
09/04/2014

Poradnik dla trenera i nauczycieli: Jak uczyć tolerancji?

Publikacja zawiera scenariusze zajęć antydyskryminacyjnych dla dzieci młodzieży w różnym wieku, które umożliwiają uczniom zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi problematyki uprzedzeń i nietolerancji. Scenariusze odwołują się do emocji i osobistych doświadczeń uczniów i zachęcają do wspólnej dyskusji na temat dyskryminacji i wykluczenia społecznego. Celem proponowanych zajęć jest kształtowanie wśród…

Poradnik dla trenera i nauczycieli: Jak uczyć tolerancji?

Zamknij
09/04/2014

Niebieskoocy. Podręcznik do prowadzenia zajęć w organizacjach

Podręcznik ten może być wykorzystywany do prowadzenia dyskusji i warsztatów w oparciu o film pt. „Niebieskoocy”. „Celem proponowanych warsztatów i innych form pracy z filmem jest: uwrażliwienie uczestniczek i uczestników na kwestie różnorodności, upowszechnienie wiedzy na temat uprzedzeń i dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, pochodzenie etniczne, wiek, sprawność i z innych…

Niebieskoocy. Podręcznik do prowadzenia zajęć w organizacjach

Zamknij
09/04/2014

Narzędziownik Różnorodności. Dobre praktyki w projektach i organizacjach

Podręcznik składa się z dwóch części: „Części I – Dobrych praktyk organizacji” oraz „Części II – Dobrych praktyk w działaniu”. W „Części II” przedstawiono autorskie projekty zrealizowane w ramach organizacji pozarządowych, administracji samorządowej, bądź systemu oświaty. Zawiera ona nie tylko prezentację dobrych praktyk w działaniu, jest też zapisem silnego zaangażowania…

Narzędziownik Różnorodności. Dobre praktyki w projektach i organizacjach

Zamknij
09/04/2014

Brunatna Księga

„Brunatna Księga” stanowi dokumentację monitoringu przestępstw popełnionych przez neofaszystów i skrajną prawicę oraz incydentów na tle rasistowskim, ksenofobicznym i aktów dyskryminacji na terenie Polski. Informacje w niej zawarte pochodzą od korespondentów Stowarzyszenia oraz od przedstawicieli organizacji mniejszościowych, a także z artykułów prasowych, audycji radiowych i telewizyjnych, książek, publikacji internetowych, raportów…

Brunatna Księga

Zamknij
09/04/2014

Raport mniejszości

Projekt zakładał monitorowanie polskiego Internetu pod kątem mowy nienawiści i języka wrogości. Autorów projektu interesuje przede wszystkim mowa nienawiści oraz język wrogości skierowany przeciw mniejszościom etnicznym, seksualnym , religijnym i innym. Opracowano narzędzia automatycznie identyfikujące takie treści, a monitoringiem. Ze względu na szczególną, wrażliwą zawartość, dostęp do bazy danych Raportu…

Raport mniejszości

Zamknij
09/04/2014

Monitoring Dyskryminacji Osób LGBT w Polsce

Na monitoring składają sie m. in. kompleksowe działania – począwszy od codziennego śledzenia doniesień medialnych (prasowych, telewizyjnych itd.), aż do obserwowania prac legislacyjnych rządu oraz parlamentu a także organów samorządowych. Monitoringowi towarzyszą działania lobbingowe (działania na rzecz zmiany prawa oraz praktyki organów państwowych tak, aby w pełnym stopniu realizowana była…

Monitoring Dyskryminacji Osób LGBT w Polsce

Zamknij
09/04/2014

Stanowisko Koalicji na Rzecz Równych Szans ws. planowanych przez Platformę Obywatelską prac legislacyjnych dot. penalizacji mowy nienawiści

„W związku z medialnymi zapowiedziami rozpoczęcia przez Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej prac nad zmianą kodeksu karnego w zakresie przestępstw z nienawiści, Koalicja na Rzecz Równych Szans wyraża wątpliwości co do sygnalizowanego kształtu tych zmian.”

Stanowisko Koalicji na Rzecz Równych Szans ws. planowanych przez Platformę Obywatelską prac legislacyjnych dot. penalizacji mowy nienawiści

Zamknij
09/04/2014

Ratyfikujmy konwencję i protokół o walce z rasizmem w cyberprzestrzeni

„Stowarzyszenie „Nigdy Więcej” wzywa polskie władze do ratyfikowania Konwencji w sprawie zwalczania przestępstw kryminalnych w cyberprzestrzeni wraz z Protokołem dodatkowym o zwalczaniu rasizmu. Polska podpisała protokół w 2003 r., ale do tej pory nie ratyfikowała dokumentu. Protokół dodatkowy rozszerza zakres Konwencji w celu objęcia nią przestępstw szerzenia rasizmu i ksenofobii…

Ratyfikujmy konwencję i protokół o walce z rasizmem w cyberprzestrzeni

Zamknij
09/04/2014

Rekomendacja R (97) 20 Komitetu Ministrów Rady Europy nt. mowy nienawiści

Już w 1992 w Rada Europy zwracała uwagę na rasistowskie i ksenofobiczne treści w grach komputerowych (Recommendation R(92)19 of the Committee of Ministers to member States on video games with a racist content, coe.int), jednak definicja mowy nienawiści  pojawiła się dopiero w 1997 roku w Rekomendacji R (97) 20. To…

Rekomendacja R (97) 20 Komitetu Ministrów Rady Europy nt. mowy nienawiści

Zamknij
09/04/2014

Rekomendacja Nr 6: Zwalczanie rozprzestrzeniania treści rasistowskich, ksenofobicznych i antysemickich w Internecie

W 2000 roku w Rada Europy zwracała uwagę na rozwój mowy nienawiści w Internecie, jej związki z rozwojem mediów społecznościowych. W 2003 roku w protokole dodatkowym Konwencji o cyberprzestępczości nie pojawia się co prawda mowa nienawiści, wspomniane są za to „groźby i zniewagi o podłożu rasistowskim i ksenofobicznym”. W dokumencie…

Rekomendacja Nr 6: Zwalczanie rozprzestrzeniania treści rasistowskich, ksenofobicznych i antysemickich w Internecie

Zamknij
09/04/2014

Decyzja ramowa w sprawie zwalczania rasizmu i ksenofobii

W 2008 roku w Decyzji ramowej w sprawie zwalczania rasizmu i ksenofobii wprawdzie nie wspomina się bezpośrednio o mowie nienawiści, w dokumencie występują natomiast „czyny popełniane na tle rasistowskim i ksenofobicznym”: „Określone poniżej czyny, które są popełniane na tle rasistowskim lub ksenofobicznym, podlegają sankcjom karnym jako przestępstwa kryminalne: publiczne nawoływanie…

Decyzja ramowa w sprawie zwalczania rasizmu i ksenofobii

Zamknij
09/04/2014

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, 4 listopada 1950 r.

Art. 10. Wolność wyrażania opinii 1. Każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe. Niniejszy przepis nie wyklucza prawa Państw do poddania procedurze zezwoleń przedsiębiorstw radiowych, telewizyjnych lub kinematograficznych….

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, 4 listopada 1950 r.

Zamknij
09/04/2014

Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r.

Art. 31. 1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej. 2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje. 3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są…

Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r.

Zamknij
09/04/2014

Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.

Art. 23. Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Art. 24. § 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym…

Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.

Zamknij
09/04/2014

Kodeks karny – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.

Art. 212. § 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności….

Kodeks karny – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.

Zamknij
09/04/2014

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Art. 14. 1. Nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności…

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Zamknij
09/04/2014

Przeciw dyskryminacji. Poradnik RPO

Publikacja zawiera „informacje o zasadzie równego traktowania, przykłady jej naruszenia i opis działań podejmowanych w takich przypadkach przez RPO. Broszura ta skierowana jest przede wszystkim do osób, które narażone są na dyskryminację ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, orientację seksualną, tożsamość płciową, religię, wyznanie, światopogląd lub…

Przeciw dyskryminacji. Poradnik RPO

Zamknij
09/04/2014

Konflikt wartości

Znakomita większość publikacji nt. mowy nienawiści wskazuje na konflikt wartości: wolności słowa z jednej strony i ochroną mniejszości, grup, jednostek z drugiej strony, który do pewnego stopnia tłumaczy dlaczego – przynajmniej w polskim  kontekście, w polskiej debacie publicznej – mowa nienawiści nie jest pojęciem neutralnym.

Konflikt wartości

Zamknij
09/04/2014

Przyczyny

Domyślną przyczyną występowania mowy nienawiści są krzywdzące stereotypy, uprzedzenia, niewiedza, brak kontaktu, fałszywe wyobrażenia. Czynnikiem sprzyjającym rozwojowi mowy nienawiści w sieci jest z kolei anonimowość użytkowników. Wreszcie wśród przyczyn wynienia się również kryzys ekonomiczny i wzrastającą w Europie niechęć wobec imigrantów.

Przyczyny

Zamknij
09/04/2014

Cyberprzemoc

Powoli zmienia się rozumienie mowy nienawiści, która zbliża się do cyberprzemocy, internetowego hejtingu i jest ściśle związana z upowszechnianiem się nowych mediów, w tym mediów społecznościowych. W takim rozumieniu mowa nienawiści staje się zjawiskiem  powszechnym, bo nie dotyczy jedynie mniejszości, ale może dotknąć właściwie każdego użytkownika sieci.

Cyberprzemoc

Zamknij
09/04/2014

Osoby narażone na mowę nienawiści

Podstawowe grupy, wobec których używana jest mowa nienawiści, to mniejszości etniczne (m. in. Żydzi, Romowie), narodowe (m. in. Rosjanie, Ukraińcy), religijne (muzułmanie), seksualne (LGBT).

Osoby narażone na mowę nienawiści

Zamknij
09/04/2014

Przejawy i środki

Przejawami i środkami rozprzestrzeniania mowy nienawiści mogą być różne formy ekspresji: tradycyjne publikacje i treści internetowe;  symbole, gesty, murale, napisy, nagrania audio, plakaty, dowcipy, zdjęcia, memy, filmiki, profile w mediach społecznościowych, komentarze, artykuły, gry komputerowe itp.

Przejawy i środki

Zamknij