Podręcznik nt. mowy nienawiści

Publikacja przybliża pojęcie mowy nienawiści w rozumieniu orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ważnym tematem zachowanie równowagi pomiędzy wartościami takimi jak wolność wypowiedzi i ochrona mniejszości.

Definicja i charakterystyka mowy nienawiści: W publikacji za najwłaściwszą uważa się definicję mowy nienawiści zawartą w Rekomendacji R 97(20) z 1997 roku. Jednocześnie autorka publikacji przypomina, że ETPC nigdy nie podał precyzyjnej definicji mowy nienawiści. W swoich wyrokach Trybunałowi zdarzało się podważać rozumienie mowy nienawiści stosowane przez sądy krajowe lub wprost przeciwnie, klasyfikować pewne twierdzenia jako mowę nienawiści mimo że sądy krajowe nie uznały, że podlegają one definicji mowy nienawiści.

Informacje o grupach mniejszościowych,  w stosunku do których używana jest mowa nienawiści: Osoby wyróżniane ze względu na przynależność rasową, nawoływanie do nienawiści ze względu na przynależność religijną (w tym wobec osób nie wyznających żadnej religii), nietolerancja wyrażana przez agresywny nacjonalizm i etnocentryzm. Autorka publikacji zauważa również, że mimo braku spraw związanych z językiem homofobicznym w agendzie Trybunału (homophobic speech), również  taki język mieści się w kategorii mowy nienawiści.

Publikacja zawiera również:

  • Przykłady inicjatyw przeciwdziałania  mowie nienawiści na poziomie krajowym. Są to przede wszystkim działania legislacyjne, monitoring, kampanie oraz projekty edukacyjne poświęcone tolerancji i różnorodności kulturowej, szkolenia funkcjonariuszy publicznych.
Autor:
Anne Weber
Wydawca:
Rada Europy, Europejski Trybunał Praw Człowieka
Źródło:
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/Publications/Hate_Speech_EN.pdf