Młodzież przeciwko mowie nienawiści online

Przegląd inicjatyw i danych dotyczących cyberprzemocy (cyberhate) stworzony na potrzeby jednego z projektów Rady Europy dotyczącego przeciwdziałania mowie nienawiści w Internecie.

Definicja i charakterystyka mowy nienawiści:Autorzy publikacji odnoszą się do definicji mowy nienawiści zawartej w Rekomendacji R (97) 20. Wyrażają również przekonanie, że „cyberprzemoc (cyberhate) jest jedną z form mowy nienawiści, pewne jest, że istnieje ścisły związek pomiędzy jej wirtualnymi i realnymi formami”.

Informacje o grupach mniejszościowych,  w stosunku do których używana jest mowa nienawiści: Mniejszości etniczne, religijne, seksualne – autorzy odnoszą się do klasyfikacji takich organizacji jak ENAR czy OBWE.

Publikacja zawiera również: Rozdział 6 raportu poświecony jest kluczowym strategiom (key strategies) przeciwdziałania mowie nienawiści takim jak: monitoring i badania;  gorące linie i formularze zgłoszeniowe;  współpraca z dostawcami usług telekomunikacyjnych; działania prawne; edukacja, szkolenia i podnoszenie świadomości; wsparcie ofiar i budowanie lokalnych koalicji (community building); publiczne kampanie;  międzynarodowe i regionalne inicjatywy.