P

poradnictwo – zorganizowana forma udzielania pomocy i porad w jakimś zakresie;

prawa człowieka – koncepcja, zgodnie z którą każdemu człowiekowi przysługują pewne prawa, których źródłem jest przyrodzona godność ludzka, np.: prawo do życia, wolność słowa, wolność zrzeszania się, czy prawo do edukacji;

przeciwdziałanie dyskryminacji – szereg działań polegających na zapobieganiu nierównemu traktowaniu osób ze względu na ich przynależność do grup mniejszościowych;

przemoc – przewaga wykorzystywana w celu narzucenia komuś swojej woli, wymuszenia czegoś na kimś;

przestępstwa z nienawiści – przestępstwa natury kryminalnej, wymierzone w ludzi i ich mienie, w wyniku którego ofiara lub inny cel przestępstwa, są dobierane ze względu na ich faktyczne bądź domniemane powiązanie, związek, przynależność, członkostwo lub udzielanie wsparcia grupie wyróżnianej na podstawie cech charakterystycznych wspólnych dla jej członków, takich jak rasa, narodowość lub pochodzenie etniczne, język, kolor skóry, religia, płeć, wiek, niepełnosprawność fizyczna lub psychiczna, orientacja seksualna etc.;