Dyskryminacja w Unii Europejskiej

Raport z badania sondażowego wśród obywateli UE (Eurobarometru). Raport stwierdza wzrost akceptacji Europejczyków dla zróżnicowania w sferze publicznej (diversity in the public sphere) w porównaniu z 2009 rokiem.  Zwraca uwagę na duże różnice w tym względzie pomiędzy społeczeństwami krajów członkowskich, zarówno jeśli chodzi o społeczne zróżnicowanie jak i akceptację dla zróżnicowania w sferze publicznej, które może być tłumaczone czynnikami demograficznymi i/lub różnicami kulturowymi (szczególnie jeśli chodzi o akceptację różnych orientacji seksualnych). Raport zwraca uwagę, że generalnie, przynależność do mniejszości zwiększa prawdopodobieństwo, że respondent będzie uważał, że dyskryminacja w jego kraju jest zjawiskiem powszechnym.

Informacje o grupach mniejszościowych,  w stosunku do których mowa jest o dyskryminacji: Raport mówi o dyskryminacji ze względu na pochodzenie etniczne, płeć, tożsamość seksualną (gender identity), orientację seksualną (sexual orientation), religię i wierzenia, niepełnosprawność. Również o dyskryminacji wobec osób starszych i dyskryminacji wobec osób młodszych.

Przyczyny dyskryminacji: Kryzys ekonomiczny przyczynia się do większej dyskryminacji na rynku pracy, szczególnie wobec osób starszych, ma tez negatywny wpływ na politykę promującą równość i zróżnicowanie (policies promoting equality and diversity).

Dane dotyczące Polski: W zestawieniach porównujących dane z poszczególnych europejskich krajów dotyczące:

  • przekonania badanych na temat istnienia dyskryminacji ze względu na pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, tożsamość płciową, orientację seksualną, ze względów religijnych, wiek 55+, płeć, młody wiek (poniżej 30);
  • preferowanej instytucji do której badani chcieliby zgłosić się po pomoc w przypadku doświadczenia dyskryminacji;
  • oceny antydyskryminacyjnej polityki państwa;
  • oceny polityki integracji Romów;
  • akceptacji twierdzeń: „Romowie są mniejszością zagrożoną dyskryminacją”, „społeczeństwo mogłoby zyskać na większej integracji Romów”.