Raport ECRI dotyczący Polski

ECRI monitoruje sytuację związaną ze zjawiskami rasizmu i nietolerancji w każdym z krajów członkowskich Rady Europy. Monitoring odbywa się cyklicznie, każdy cykl kończy wizyta w badanym kraju, co pięć lat wyniki monitoringu oraz rekomendacje publikowane są w formie raportów krajowych.

Definicja i charakterystyka mowy nienawiści: Raport dotyczący Polski w czwartym cyklu monitoringu mówi  o publikacjach i stronach internetowych zachęcających do mowy nienawiści, o nawoływaniu do mowy nienawiści, ale jej nie definiuje. W jednym miejscu mówi o przestępstwach „tzw. mowy nienawiści”.

Informacje o grupach mniejszościowych,  w stosunku do których używana jest mowa nienawiści: Mniejszości historyczne (zwraca uwagę na „mogące sprawiać trudności”, właściwe polskiemu systemowi prawnemu, rozróżnienie mniejszości narodowych i etnicznych, kontrowersje wokół narodowości śląskiej), Romowie, Żydzi, cudzoziemcy (Rosjanie, Ukraińcy, Ormianie).

Charakterystyka osób używających mowy nienawiści: W publikacji zwrócono uwagę na zjawisko rasizmu wśród kibiców piłkarskich (w części zawierającej wskazówki do implementacji).

Wydawca:
Europejska Komisja przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI)
Źródło:
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Poland/POL-CbC-IV-2010-018-POL.pdf