Mniejszości i dyskryminacja w Unii Europejskiej – badanie

Raport na podstawie badania, które objęło ponad 23 tys. osób w 27 krajach UE – przedstawicieli mniejszości etnicznych lub mających imigranckie korzenie. Było to tym samym największe do tego czasu tego typu badanie doświadczeń mniejszości jeśli chodzi o dyskryminację, prześladowanie o podłożu rasowym (racist victimization) i kontakty z policją (policing).

Definicja i charakterystyka mowy nienawiści: Brak definicji, nie pojawia się mowa nienawiści. Jest za to „napaść i przestępstwo o podłożu rasowym” (racially motivated assault and crime).

Informacje o grupach mniejszościowych,  w stosunku do których mowa jest o dyskryminacji: Badanie wyróżnia się podziałem badanych na sześć grup etnicznych/krajów pochodzenia: Afrykańczycy z Afryki Subsaharyjskiej, Afrykańczycy z Afryki Północnej, Europejczycy z Europy Centralnej i Wschodniej,  Romowie, Rosjanie, Turcy,  osoby pochodzące z byłej Jugosławii. Jedną z grup która w raporcie jako najczęściej doświadczająca dyskryminacji w różnych przejawach są Romowie mieszkający w Polsce.

Dane dotyczące Polski: W Polsce badaniem została objęta grupa 500 Romów. W raporcie znaleźć można dane dotyczące sytuacji tej właśnie mniejszości.

Wydawca:
Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)
Źródło:
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/663-FRA-2011_EU_MIDIS_EN.pdf