Niebieskoocy. Podręcznik do prowadzenia zajęć w organizacjach

Podręcznik ten może być wykorzystywany do prowadzenia dyskusji i warsztatów w oparciu o film pt. „Niebieskoocy”. „Celem proponowanych warsztatów i innych form pracy z filmem jest:

  • uwrażliwienie uczestniczek i uczestników na kwestie różnorodności, upowszechnienie wiedzy na temat uprzedzeń i dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, pochodzenie etniczne, wiek, sprawność i z innych przyczyn;
  • ujawnienie funkcjonujących w społeczeństwie mechanizmów władzy, dominacji i kontroli (cele i narzędzia sprawowania kontroli i władzy, jej atrybuty, dystrybucja władzy itd.);
  • dostarczenie wiedzy prawnej na temat przeciwdziałania dyskryminacji. Istotnym i pożądanym efektem warsztatów, szkoleń antydyskryminacyjnych jest wzmocnienie postawy obywatelskiej i odwagi cywilnej w występowaniu przeciwko aktom dyskryminacji i przemocy, wzrost poczucia odpowiedzialności i wskazanie na możliwości wpływania na zmianę systemu, w którym żyjemy, na zmianę relacji międzygrupowych i międzyludzkich.”
Autor:
Agata Teutsch (oprac.)
Wydawca:
Stowarzyszenie Kobiet Konsola
Źródło:
http://www.bezuprzedzen.org/doc/niebieskoocy_ksiazka.pdf