Przeciw dyskryminacji. Poradnik RPO

Publikacja zawiera „informacje o zasadzie równego traktowania, przykłady jej naruszenia i opis działań podejmowanych w takich przypadkach przez RPO. Broszura ta skierowana jest przede wszystkim do osób, które narażone są na dyskryminację ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, orientację seksualną, tożsamość płciową, religię, wyznanie, światopogląd lub inną cechę osobistą. W broszurze wskazano przepisy prawa, które zakazują dyskryminacji oraz środki prawne możliwe do podjęcia przez każdą osobę, która jej doświadczyła. Broszura ma na celu zachęcenie do zawiadamiania RPO o przypadkach dyskryminacji. Skierowana jest również do osób zainteresowanych tematyką równego traktowania i potencjalnych świadków dyskryminacji.” (ze „Wstępu”)

Wydawca:
Rzecznik Praw Obywatelskich
Źródło:
http://www.brpo.gov.pl/sites/default/files/BIULETYN_RPO_Materialy_nr_78.pdf