Przestępstwa z nienawiści w krajach OSCE. Raport 2010

Informacje o grupach mniejszościowych, które padają ofiarą przestępstw z nienawiści: Romowie, Żydzi, chrześcijanie, muzułmanie, wyznawcy innych religii, osoby LGBT, osoby z niepełnosprawnością. Autorzy publikacji zwracają uwagę, na jeszcze jedną grupę osób narażonych na przestępstwa z nienawiści: są to obrońcy praw człowieka (human rights defenders). Obrońcy praw człowieka byli narażeni na prześladowanie, groźby i zniewagi ze względu na swoją działalność. Nie istnieją dane dotyczące przestępstw z nienawiści wobec obrońców, ponieważ bycie obrońcą praw człowieka nie jest uznawane za specyficzną kategorię (is not recognized as a protected characteristic). Jednakże przestępstwa wobec obrońców praw człowieka bywają kategoryzowane jako przestępstwa z nienawiści wobec religijnej, etnicznej lub inaczej wyodrębnionej grupy, lub jako przestępstwa polityczne.

Dane dotyczące Polski: ODIHR przedstawia w dokumencie dane z ankiet nadsyłane przez kraje członkowskie, podkreśla jednak niemiarodajność i niekomplementarność tych danych.

Wydawca:
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
Źródło:
http://tandis.odihr.pl/hcr2010/pdf/Hate_Crime_Report_full_version.pdf