N

nacjonalizm – 1) postawa uznająca wyższość własnego narodu ponad inne narody, grupy społeczne, jednostki, lokalizująca naród w centralnym miejscu tożsamości osobistej i grupowej; 2) ideologia polityczna, według której podstawowym zadaniem państwa jest obrona interesów narodowych;

nawoływanie do użycia przemocy – stosowanie przemocy fizycznej lub groźby bezprawnej wobec grupy ludności lub nawet poszczególnej osoby, opartej na motywach dyskryminacyjnych;

nękanie – celowe, uporczywe i długotrwałe działanie skierowane przeciwko danej osobie, którego celem jest upokorzenie i dezorganizacja jej życia;