D

dyskryminacja – nierówne, gorsze traktowanie osoby w oparciu o jej przynależność do pewnej grupy, wyróżnionej na podstawie jednej cechy, i będące pochodną istniejących stereotypów i uprzedzeń; niewłaściwe, wybiórcze, krzywdzące, nieuzasadnione i niesprawiedliwe traktowanie poszczególnych jednostek ze względu na ich przynależność grupową;

dyskryminacja krzyżowa – dyskryminacja ze względu na różne charakterystyki grupowe danej osoby, które wchodzą z sobą w interakcje jednocześnie;

dyskryminacja pośrednia – forma dyskryminacji mająca miejsce wtedy, gdy pozornie neutralny przepis, kryterium lub praktyka może doprowadzić do szczególnie niekorzystnej sytuacji osób określonego pochodzenia rasowego lub etnicznego, określonej religii, przekonań, niepełnosprawności, wieku lub orientacji seksualnej, płci etc.;

dyskryminacja pozytywna – preferencyjne traktowanie osób należących do niedoreprezentowanej lub wykluczonej grupy społecznej, w celu przyspieszenia eliminacji dotykających ich nierówności;

dyskryminacja wielokrotna – dyskryminacja osoby ze względu na przynależność do różnych grup, doświadczana oddzielnie, w różnym czasie;