Raport mniejszości

Projekt zakładał monitorowanie polskiego Internetu pod kątem mowy nienawiści i języka wrogości. Autorów projektu interesuje przede wszystkim mowa nienawiści oraz język wrogości skierowany przeciw mniejszościom etnicznym, seksualnym , religijnym i innym. Opracowano narzędzia automatycznie identyfikujące takie treści, a monitoringiem. Ze względu na szczególną, wrażliwą zawartość, dostęp do bazy danych Raportu mniejszości jest ograniczony. Uzyskać go mogą osoby, których działalność wiąże się z problematyką walki z nietolerancją lub przestrzegania praw a oraz bezpieczeństwa w Internecie  – m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych, środowiska akademickiego, administracji oraz mediów.

Jak zmierzyć i policzyć mowę nienawiści? Stworzony specjalnie na potrzeby projektu program znajdował w cyberprzestrzeni i selekcjonował wszelkie komentarze wyrażające negatywny stosunek do mniejszości albo jednostek reprezentujących te mniejszości (postrzeganie ich przez pryzmat stereotypów) (…) Stworzono również system analizy języka, uzupełniono go wnioskami z badania ankietowego przeprowadzonego wśród użytkowników polskiego Internetu (…) Efektem pracy nad narzędziami do monitoringu był system automatycznej analizy treści, który nie tylko identyfikował wypowiedzi o charakterze języka wrogości i mowy nienawiści, ale także potrafił oszacować natężenie negatywnych emocji (…) Materiał zebrany w toku tzw. maszynowego zbierania danych jest następnie weryfikowany przez grupę analityków.

Wnioski z monitoringu: Najwięcej negatywnych  komentarzy było formułowanych pod adresem Żydów (21 251 postów zawierających język wrogości lub mowę nienawiści), Rosjan (17 871), gejów i lesbijek (12 092) i Niemców (9 911). Odsetek takich wypowiedzi w całości opinii wyrażanych przez internautów na temat tej konkretnej grupy wynosił odpowiednio: Żydzi – 65%, Rosjanie – 70%, osoby homoseksualne – 64%, Niemcy – 60%. Podobnie proporcje te kształtują się w odniesieniu do pozostałych komentowanych w cyberprzestrzeni grup – muzułmanów, Czeczeńców, Ukraińców, Afrykańczyków, Gruzinów, Arabów, Wietnamczyków, Romów, Białorusinów i Ślązaków.
(…) W ostatnim ogólnopolskim raporcie, zaprezentowanym w lutym 2012 roku, autorzy wskazują, że co czwarta wypowiedź na temat grup mniejszościowych w polskiej cyberprzestrzeni napisana jest językiem wrogości, a 2% postów stanowi mowę nienawiści. Najwięcej nienawistnych komentarzy skierowanych jest przeciwko mniejszościom narodowym. Najbardziej negatywne emocje (pod względem natężenia) dotykają zaś mniejszości seksualnych.