W

wielokulturowość – współistnienie różnych kultur na jednym terytorium, zwykle w jednym kraju;

wolność słowa – prawo do publicznego wyrażania własnego zdania oraz poglądów, a także jego poszanowania przez innych;

wrażliwość międzykulturowa – świadomość różnic występujących między kulturami oraz wyczucie w momencie, gdy następuje spotkanie taką różnicą;