Nietolerancja, uprzedzenia i dyskryminacja. Raport nt. Europy

Raport z badań zjawisk uprzedzeń i dyskryminacji przeprowadzonych w ośmiu europejskich krajach (Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Węgry, Włochy, Holandia, Polska, Portugalia). Badanie miało formę sondażu telefonicznego na reprezentatywnej (próba tysiąca osób w każdym z badanych krajów) grupie osób powyżej 16 roku życia. Badanie dotyczyło zakresu, okoliczności występowania i możliwych przyczyn „wrogości wobec grup innych” (group-focused enmity).

Najważniejsze wyniki badania przedstawione w raporcie to m.in.:

  • Wrogość wobec grup innych (group-focused enmity) jest szeroko rozpowszechniona w Europie. Najmniej w Holandii, najsilniej w Polsce i na Węgrzech. Różnice między badanymi krajami są niewielkie jeśli chodzi o stosunek do imigrantów, postawy antymuzułmańskie i rasizm, różnice są wyraźne jeśli chodzi o antysemityzm, seksizm i homofobię.
  • Około połowa wszystkich europejskich respondentów uważa, że w ich kraju jest zbyt wielu imigrantów.
  • Około jedna trzecia respondentów uważa, że istnieje naturalna hierarchia grup etnicznych.
  • Połowa lub więcej badanych potępia islam jako „religię nietolerancji”.
  • Większość badanych skłonnych jest zgodzić się ze stwierdzeniem, że „Kobiety powinny poważniej podchodzić do swojej roli jako żony i matki”.
  • Odsetek przeciwników równych praw dla homoseksualistów waha się od 17 procent w Holandii do 88 procent w Polsce.
  • Wrogość wobec grup innych (group-focused enmity) zwiększa się z wiekiem a maleje wraz ze wzrostem dochodów i wykształcenia, różnice między mężczyznami i kobietami są nieznaczne.

Najważniejsze czynniki zmniejszające wrogość wobec grup innych (group-focused enmity) to zaufanie do innych, zdolność do przyjaźni, kontakt z imigrantami, a przede wszystkim pozytywne podstawowe nastawienie (positive basic attitude) wobec różnorodności.

Definicja i charakterystyka mowy nienawiści: Brak definicji mowy nienawiści, badacze posługują się za to pojęciem  „wrogości wobec grup innych” (group-focused enmity) i zauważają, że „inni” mogą zostać wyróżnienie nie tylko ze względu na religię czy pochodzenie (choć dzieje się tak najczęściej) ale i każdą inną cechę, która ich wyróżni. To wyróżnianie grup określonych jako „inne”, „nienormalne” i przypisywanie im gorszego statusu społecznego przyjmuje postać antiimmigranckich postawy, rasizmu, antysemityzmu, postaw anty-muzułmańskich, seksizmu i  homofobii oraz innych uprzedzeń.

Charakterystyka osób popełniających przestępstwa z nienawiści: Pisząc o osobach popełniających przestępstwa z nienawiści autorzy raportu stwierdzają: „Ci którzy to robią to prawie wyłącznie młodzi mężczyźni – często z niższych klas społecznych – motywowani antyimigranckimi postawami i rasizmem. Broniąc swoich czynów często mówią o wsparciu swojego środowiska, tłumaczą, że robią tylko to, czego większość i tak by chciała.”

Wydawca:
Friedrich-Ebert-Stiftung Forum Berlin
Źródło:
http://library.fes.de/pdf-files/do/07908-20110311.pdf