10/04/2014

wg autorów badań i publikacji

Mowę nienawiści (ang. hate speech) dostępne materiały definiują jako: jeden z przejawów bardziej złożonych zjawisk takich jak nietolerancja, dyskryminacja, rasizm czy ksenofobia; jedno z przestępstw z nienawiści (ang. hate crimes) lub wstęp do nich, ich zapowiedź; nawoływanie do nienawiści, groźby czy obelgi o motywacji rasistowskiej czy ksenofobicznej, język nienawiści, dyskurs…

wg autorów badań i publikacji

Zamknij
09/04/2014

wg Unii Europejskiej

Określone poniżej czyny, które są popełniane na tle rasistowskim lub ksenofobicznym, podlegają sankcjom karnym jako przestępstwa kryminalne: publiczne nawoływanie do przemocy lub nienawiści skierowanej przeciwko grupie osób, którą definiuje się według rasy, koloru skóry, pochodzenia, wyznawanej religii lub światopoglądu albo przynależności narodowej lub etnicznej, lub przeciwko członkowi takiej grupy, publiczne…

wg Unii Europejskiej

Zamknij
09/04/2014

wg Rady Europy

Mowa nienawiści obejmuje wszelkie formy wypowiedzi, które szerzą, propagują czy usprawiedliwiają nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm oraz inne formy nienawiści bazujące na nietolerancji m.in.: nietolerancję wyrażającą się w agresywnym nacjonalizmie i etnocentryzmie, dyskryminację i wrogość wobec mniejszości, imigrantów i ludzi o imigranckim pochodzeniu. „Rasistowski i ksenofobiczny materiał” oznacza każdy materiał, obraz…

wg Rady Europy

Zamknij