20/05/2014

Mowa nienawiści w internecie: jak z nią walczyć?

Publikacja zawiera pisemne wersje referatów przedstawionych podczas konferencji, która została zorganizowana w ramach programu Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce 29 października 2012 r. na Uniwersytecie Warszawskim. Współorganizatorami tego wydarzenia był Zakład Praw Człowieka UW i Zakład Praw Człowieka UMCS w Lublinie. Celem konferencji była dyskusja o skali zjawiska mowy nienawiści w…

Mowa nienawiści w internecie: jak z nią walczyć?

Zamknij
16/09/2016

„Palące Słowa. Zwalczanie Mowy Nienawiści w Internecie”

Publikacja podsumowująca projekt „Palące Słowa. Zwalczanie Mowy Nienawiści w Internecie” finansowany ze środków EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji.

„Palące Słowa. Zwalczanie Mowy Nienawiści w Internecie”

Zamknij
10/04/2014

Antysemicki dyskurs w Wielkiej Brytanii w 2012

Przejrzysta publikacja, opisuje kilkanaście wybranych antysemickich incydentów, które miały miejsce w roku 2012 w Wielkiej Brytanii. Definicja i charakterystyka mowy nienawiści: W publikacji mowa jest o „antysemickim dyskursie”. Autorzy podkreślają, że w życiu publicznym Wielkiej Brytanii antysemityzm rzadko występuje w bezpośredniej formie, jego przejawy widzą raczej w krytyce polityki Izraela…

Antysemicki dyskurs w Wielkiej Brytanii w 2012

Zamknij
09/04/2014

Bluźnierstwo, obraza i nienawiść: szukając odpowiedzi w społeczeństwie demokratycznym

Raport poświęcony zależnościom pomiędzy wolnością wypowiedzi i wolnością religijną, kwestiom prawnych regulacji i sądownego ścigania: bluźnierstwa, obrazy uczuć religijnych i nawoływania do nienawiści ze względów religijnych. Przejrzysty raport, jasno tłumaczący trudne zagadnienia. Definicja i charakterystyka mowy nienawiści: „Mowa nienawiści” jest w publikacji używana wymiennie z „nawoływaniem do nienawiści”, ze względu…

Bluźnierstwo, obraza i nienawiść: szukając odpowiedzi w społeczeństwie demokratycznym

Zamknij
10/10/2016

Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona. O budowaniu edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce. Raport z badań.

Publikacja Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA), stanowi podsumowanie badań zrealizowanych w ramach projektu „Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona”. Projekt stanowi kontynuację działań badawczych Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej, zapoczątkowanych raportem pt. „Wielka nieobecna – o edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce”, opublikowanym w 2011 roku. Publikacja zbiera głosy nauczycielek i…

Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona. O budowaniu edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce. Raport z badań.

Zamknij
03/11/2016

Jak pisać, nie dyskryminując? Przewodnik dla środowiska dziennikarskiego

„Jak pisać, nie dyskryminując…” jest pakietem edukacyjno-informacyjnym, poświęconym zjawisku mowy nienawiści. Ma on za zadanie pokazać, jak przeciwdziałać językowi nienawiści i ułatwiać unikanie go w pracy i działalności publicznej. Nie ma piętnować osób, wytykać błędów czy niewiedzy – jego celem jest dostarczenie rzetelnych informacji, faktów i definicji, które mogą być…

Jak pisać, nie dyskryminując? Przewodnik dla środowiska dziennikarskiego

Zamknij
11/12/2014

Liberalna strategia przeciw mowie nienawiści

W 2012 r. rozpoczęto długoterminowy projekt ELF „Developing a liberal strategy against online nationalism” („Rozwój liberalnej strategii przeciw nacjonalizmowi w sieci”). Pierwszą jego częścią była międzynarodowa konferencja, którą zorganizowano 2013 r. w Krakowie. Eksperci z krajów europejskich oraz ze Stanów Zjednoczonych analizowali sytuację w Europie i szukali rozwiązań. Kolejna konferencja…

Liberalna strategia przeciw mowie nienawiści

Zamknij
10/04/2014

Młodzież przeciwko mowie nienawiści online

Przegląd inicjatyw i danych dotyczących cyberprzemocy (cyberhate) stworzony na potrzeby jednego z projektów Rady Europy dotyczącego przeciwdziałania mowie nienawiści w Internecie. Definicja i charakterystyka mowy nienawiści:Autorzy publikacji odnoszą się do definicji mowy nienawiści zawartej w Rekomendacji R (97) 20. Wyrażają również przekonanie, że „cyberprzemoc (cyberhate) jest jedną z form mowy…

Młodzież przeciwko mowie nienawiści online

Zamknij
10/04/2014

Monitoring incydentów na tle rasistowskim i ksenofobicznym oraz przestępstw popełnionych przez neofaszystów w Polsce. w: Ofiary przestępstw z nienawiści

Informacje dotyczące Polski: Publikacja poświęcona jest monitoringowi przestępstw z nienawiści. Występuje tu ogólna analiza monitoringu dokonywanego przez rządowe i prawnicze instytucje (w Polsce nie istnieje państwowy, centralny system monitorowania przestępstw rasistowskich, ksenofobicznych czy faszystowskich). Większą część publikacji zajmuje prezentacja monitoringu ww. przestępstw przez Stowarzyszenie „Nigdy Więcej”, skupiając się na: –…

Monitoring incydentów na tle rasistowskim i ksenofobicznym oraz przestępstw popełnionych przez neofaszystów w Polsce. w: Ofiary przestępstw z nienawiści

Zamknij
12/12/2014

Mow@ miłości

„Mow@ Miłości” to odpowiedź na narastającą falę nienawiści, z którą wszyscy spotykamy się zarówno w Internecie, jak i w realnym życiu i w przestrzeni publicznej. Fundacja KLAMRA chce w ten sposób zainspirować ludzi do działania. Odbiorcy znajdą tu liczne przykłady i propozycje, jak reagować i przeciwdziałać nienawiści. Sporo jest też…

10/04/2014

Mowa nienawiści i ochrona mniejszości w systemie prawnym Węgier

Publikacja odnosi się do definicji mowy nienawiści zawartej w Rekomendacji R (97) 20 Rady Europy. Autor przeprowadza analizę istniejących na Węgrzech przepisów prawnych i praktyki sądowniczej dotyczącej mowy nienawiści.

Mowa nienawiści i ochrona mniejszości w systemie prawnym Węgier

Zamknij
10/04/2014

Mowa nienawiści i przestępstwa z nienawiści wobec osób LGTB

Ulotka w języku polskim zawiera definicję mowy nienawiści, przestępstwa z nienawiści, informację o tym, że mowa nienawiści w większości europejskich krajów uznawana jest za przestępstwo. Definicja i charakterystyka mowy nienawiści: „Mowa nienawiści odnosi się do podburzania i zachęcania do nienawiści, dyskryminacji lub wrogości wobec jakiejkolwiek osoby, wynikających z uprzedzeń wobec…

Mowa nienawiści i przestępstwa z nienawiści wobec osób LGTB

Zamknij
10/04/2014

Mowa nienawiści na Litwie. FAQ

Autorka definiuje mowę nienawiści jako „(…) publiczne rozpowszechnianie (ustnie, pisemnie) informacji (idei, opinii, umyślnie mylnie interpretowanych faktów) wyrażających pogardę, wzywających do nienawiści, dyskryminacji, nadużyć, przemocy ficzycznej przeciwko grupie lub członkowi tej grupy ze wzgledu na jago/jej płeć, oreintację seksualną, rasę, pochodzenie etniczne (ethnicity), język, pochodzenie (descent), status społeczny, religię, wierzenia.”…

Mowa nienawiści na Litwie. FAQ

Zamknij
10/04/2014

Mowa nienawiści: rola nowych mediów w zapobieganiu masowym zbrodniom

Raport z rozmów okrągłego stołu dotyczącego mowy nienawiści, który odbył się w listopadzie 2012 w Budapeszcie. Definicja i charakterystyka mowy nienawiści: Uczestnicy rozmów zgodzili się z opinią, że mowa nienawiści jest istotnym problemem Europy, a jej skala wzrasta oraz że nie może być lekceważona, ponieważ jest jednym z najpoważniejszych środków,…

Mowa nienawiści: rola nowych mediów w zapobieganiu masowym zbrodniom

Zamknij
10/04/2014

Ochrona ofiar przestępstw z nienawiści: przykład Litwy

Analiza litewskiego systemu prawnego – zarówno jeśli chodzi o przepisy prawne jak i o praktykę sądowniczą – autorzy publikacji próbują odpowiedzieć na pytanie czy jest w stanie odpowiednio reagować w sprawach dotyczących przestępstw z nienawiści. Definicja i charakterystyka mowy nienawiści: Zdaniem autorów raportu absolutną większość (ponad 96%) przestępstw z nienawiści…

Ochrona ofiar przestępstw z nienawiści: przykład Litwy

Zamknij
10/04/2014

Partie skreajnie prawicowe i ich język: wyzwanie naszych czasów

Analiza języka skrajnej prawicy w formie przypominającej esej. Autorzy wychodzą od stwierdzenia wzrastającej popularności ruchów skrajnie prawicowych, tłumaczą ich popularność, starają się określić cechy charakteryzujące język skrajnej prawicy i zastanawiają się jak przeciwdziałać skrajnie prawicowym tendencjom. Definicja i charakterystyka mowy nienawiści: Na język ruchów skrajnej prawicy składają się trzy kluczowe…

Partie skreajnie prawicowe i ich język: wyzwanie naszych czasów

Zamknij
10/04/2014

Pedlar of Hate: akty przemocy skrajnej prawicy w Europie

Raport opisuje ponad 100 przypadków, głównie z krajów Unii Europejskiej, ale także Szwajcarii i Norwegii, opisujących wzorce stosowania przemocy, od nienawiści online i sporządzanie list „zdrajców narodowych”, do przemocy fizycznej, podpaleń, morderstw na ulicach i gromadzenia zapasów broni w ramach przygotowań do „wojny ras”. Podczas gdy głównym celem skrajnie prawicowej…

Pedlar of Hate: akty przemocy skrajnej prawicy w Europie

Zamknij
11/04/2014

Podręcznik nt. mowy nienawiści

Publikacja przybliża pojęcie mowy nienawiści w rozumieniu orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ważnym tematem zachowanie równowagi pomiędzy wartościami takimi jak wolność wypowiedzi i ochrona mniejszości. Definicja i charakterystyka mowy nienawiści: W publikacji za najwłaściwszą uważa się definicję mowy nienawiści zawartą w Rekomendacji R 97(20) z 1997 roku. Jednocześnie autorka publikacji…

Podręcznik nt. mowy nienawiści

Zamknij
09/04/2014

Przeciw dyskryminacji. Poradnik RPO

Publikacja zawiera „informacje o zasadzie równego traktowania, przykłady jej naruszenia i opis działań podejmowanych w takich przypadkach przez RPO. Broszura ta skierowana jest przede wszystkim do osób, które narażone są na dyskryminację ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, orientację seksualną, tożsamość płciową, religię, wyznanie, światopogląd lub…

Przeciw dyskryminacji. Poradnik RPO

Zamknij
10/04/2014

Przełamując milczenie: używanie kultury popularnej do angażowanie młodych ludzi w monitorowanie łamania praw człowieka

Informacje dotyczące Polski: Rezultatem współpracy Stowarzyszenia i New Tactics in Human Rights Project jest publikacja wykorzystująca doświadczenia Stowarzyszenia „NIGDY WIECEJ” w działalności antyrasistowskiej, m.in. w ramach kampanii „Wykopmy Rasizm ze Stadionów” i „Muzyka Przeciwko Rasizmowi”. Opisano strategiczne połączenie inicjatyw kulturalnych, szerokiej sieci wolontariuszy, rzetelnej dokumentacji oraz edukacji publicznej.

Przełamując milczenie: używanie kultury popularnej do angażowanie młodych ludzi w monitorowanie łamania praw człowieka

Zamknij
10/04/2014

Raport z działalności Międzynarodowej Sieci Przeciwko Nienawiści w Internecie

Raport z działalności organizacji  i jej członków w roku 2010. Charakterystyka środków służących wyrażaniu i publikowaniu nienawistnych treści: W raporcie podawane są przykłady spraw, którymi zajmowały się zrzeszone w INACH organizacje. Są to m.in. mail z nieprawdziwą, przerysowaną informacją jakoby miejski basen był zajęty przez muzułmańskie kobiety pływające w tradycyjnych…

Raport z działalności Międzynarodowej Sieci Przeciwko Nienawiści w Internecie

Zamknij
10/04/2014

Rasa, prawa obywatelskie i mowa nienawiści w erze cyfrowej

Autor artykułu podkreśla, że mowa nienawiści w Internecie ma poważne konsekwencje w realnym świecie, przedstawia analizę portali o treściach dyskryminacyjnych pod kątem ich zawartości i używanego języka, strategii maskowania ich dyskryminacyjnego charakteru, przedstawia charakterystykę zależności pomiędzy twórcami takich stron a ich, najczęściej młodymi, odbiorcami.  

Rasa, prawa obywatelskie i mowa nienawiści w erze cyfrowej

Zamknij
10/04/2014

Rasizm, dyskryminacja, nietolerancja i ekstremizm: wnioski z doświadczeń Grecji i Węgier

 Autorzy publikacji przyglądają się zjawiskom dyskryminacji i nietolerancji w dwóch krajach UE: w Grecji i na Węgrzech. Opisuje wydarzenia, które można zakwalifikować jako przestępstwa z nienawiści (w tym mowę nienawiści), prowadzone przez krajowe sądy sprawy, regulacje prawne dotyczące mowy nienawiści. Zawarta w raporcie analiza pokazuje, że sytuacja w tych dwóch…

Rasizm, dyskryminacja, nietolerancja i ekstremizm: wnioski z doświadczeń Grecji i Węgier

Zamknij
10/04/2014

Recykling nienawiści: Współczesny rasizm w Europie

Zbiór artykułów ekspertów,  przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji publicznych poświęconych nowym formom rasizmu i ksenofobii w Europie, którego jednym z przejawów jest mowa nienawiści. Definicja i charakterystyka mowy nienawiści: Mowa nienawiści nie jest w publikacji definiowana, pojawia się natomiast w różnych kontekstach: w artykułach dotyczącym praktyki sądowniczej w poszczególnych krajach,…

Recykling nienawiści: Współczesny rasizm w Europie

Zamknij
10/04/2014

Sytuacja prawna i społeczna Romów w Europie

„Celem książki jest merytoryczne, „bezemocjonalne” i wieloaspektowe przedstawienie rzeczywistości prawnej i społecznej Romów jako największej i bez wątpienia najbardziej wykluczonej mniejszości etnicznej zamieszkującej Europę. Bezpośrednim przyczynkiem do powstania tej publikacji były masowe wydalenia obywateli Rumunii i Bułgarii romskiego pochodzenia z Francji latem 2010 r. oraz reakcje instytucji Unii Europejskiej na…

Sytuacja prawna i społeczna Romów w Europie

Zamknij
17/04/2014

Walczące słowa. Mowa nienawiści i polityka performatywu

„Czy cenzura jest dopuszczalna? Niektóre słowa ranią, dlaczego więc ich nie zakazać? Przecież „pedał” boli tak samo jak cios w splot słoneczny. A co z pornografią? Poniża kobiety, więc może należy wyjąć ją spod prawa? Takie pytania postawiła sobie wybitna amerykańska filozofka Judith Butler. „Walczące słowa” to erudycyjny esej czerpiący…

Walczące słowa. Mowa nienawiści i polityka performatywu

Zamknij
10/04/2014

Zanany problem, nowe podejście: skrajna prawica w Europie

Szwedzkie Ministerstwo Sprawiedliwości i Instytut Dialogu Strategicznego (ISD) współpracują przy realizacji paneuropejskiego projektu, którego celem jest zdiagnozowanie skutecznych metod zapobiegania i przeciwdziałania prawicowemu ekstremizmowi w 10 krajach (Szwecja, Wielka Brytania, Holandia, Norwegia, Finlandia, Dania, Niemcy, Polska, Węgry, Słowacja). Autorzy publikacji zbadali środki podjęte zarówno na poziomie administracyjnym (rządowym), jak również…

Zanany problem, nowe podejście: skrajna prawica w Europie

Zamknij
10/04/2014

Zapobieganie przestępstwom z nienawiści: podręcznik dla organizacji pozarządowych z regioniu OBWE

W publikacji ważny jest punkt widzenia organizacji pozarządowych: autorzy próbują zdefiniować obszary, w których mogą one działać przeciwko mowie nienawiści, zdefiniować ewentualne strategie działania. Definicja i charakterystyka mowy nienawiści: „Formy wyrazu motywowane wrogim nastawieniem, demonstrujące wrogość lub zachęcające do wrogości w stosunku do grupy – lub do pojedynczej osoby ze…

Zapobieganie przestępstwom z nienawiści: podręcznik dla organizacji pozarządowych z regioniu OBWE

Zamknij