20/10/2016

Afryka i jej mieszkańcy w polskich mediach. Raport z monitoringu polskich mediów

Afryka i jej mieszkańcy nie dominują w polskich przekazach medialnych. Skąpe informacje docierające do odbiorców mediów w Polsce kreują jednocześnie specyficzny wizerunek Afrykanów i w rezultacie są często jedynym sposobem na bardzo pobieżne poznanie Afryki. Ten fakt z kolei przekłada się na wiedzę Polaków o Afryce i Afrykanach. Kontynent afrykański…

Afryka i jej mieszkańcy w polskich mediach. Raport z monitoringu polskich mediów

Zamknij
09/04/2014

Badania CBOS nt. stosunku Polaków do mniejszości

CBOS od lat prowadzi badania opinii i postaw Polaków wobec różnych mniejszości: Stosunek do praw gejów i lesbijek oraz związków partnerskich (2013) Komunikat z badań. Społeczne postawy wobec wyznawców różnych religii (2012) Komunikat z badań. Postawy wobec Romów w Polsce, Czechach, na Węgrzech i na Słowacji (2008) Komunikat z badań….

Badania CBOS nt. stosunku Polaków do mniejszości

Zamknij
09/04/2014

Brunatna Księga

„Brunatna Księga” stanowi dokumentację monitoringu przestępstw popełnionych przez neofaszystów i skrajną prawicę oraz incydentów na tle rasistowskim, ksenofobicznym i aktów dyskryminacji na terenie Polski. Informacje w niej zawarte pochodzą od korespondentów Stowarzyszenia oraz od przedstawicieli organizacji mniejszościowych, a także z artykułów prasowych, audycji radiowych i telewizyjnych, książek, publikacji internetowych, raportów…

Brunatna Księga

Zamknij
09/04/2014

Monitoring Dyskryminacji Osób LGBT w Polsce

Na monitoring składają sie m. in. kompleksowe działania – począwszy od codziennego śledzenia doniesień medialnych (prasowych, telewizyjnych itd.), aż do obserwowania prac legislacyjnych rządu oraz parlamentu a także organów samorządowych. Monitoringowi towarzyszą działania lobbingowe (działania na rzecz zmiany prawa oraz praktyki organów państwowych tak, aby w pełnym stopniu realizowana była…

Monitoring Dyskryminacji Osób LGBT w Polsce

Zamknij
15/10/2014

Mowa nienawiści w internecie w doświadczeniu polskiej młodzieży

„Artykuł prezentuje wyniki badania młodzieży dotyczącego mowy nienawiści w internecie. W ramach badania przeprowadzono pięć wywiadów grupowych i 10 wywiadów indywidualnych oraz analizę treści. Artykuł przedstawia ocenę zjawiska mowy nienawiści w internecie przez młodzież, jej doświadczenia w tym obszarze oraz sposób reagowania na tego typu treści w kontekście szerszego zjawiska…

Mowa nienawiści w internecie w doświadczeniu polskiej młodzieży

Zamknij
15/10/2015

Mowa nienawiści w przestrzeni publicznej. Raport z badań prasy w 2014 roku

Między październikiem 2014 roku a lipcem 2015 roku Stowarzyszenie Interkulturalni PL zakończyło pracę nad diagnozą mowy nienawiści stosowanej przez polityków i dziennikarzy, która miała posłużyć wyodrębnieniu grup docelowych projektu Hate Speech Alert-przeciwko mowie nienawiści w przestrzeni publicznej. W ten sposób powstała publikacja „Mowa nienawiści w przestrzeni publicznej. Raport z badań…

Mowa nienawiści w przestrzeni publicznej. Raport z badań prasy w 2014 roku

Zamknij
18/06/2014

Mowa nienawiści. Raport z badań sondażowych

„Brzydzę się pedziów, są wynaturzeniem człowieczeństwa, powinni się leczyć” – co piąty Polak uważa taką wypowiedź w przestrzeni publicznej za dopuszczalną. Prawie dwie trzecie polskiej młodzieży zetknęło się w Internecie z przykładami antysemickiej mowy nienawiści. Mniej więcej tyle samo młodych Polaków słyszało z ust znajomych mowę nienawiści skierowaną przeciw Romom….

Mowa nienawiści. Raport z badań sondażowych

Zamknij
20/11/2016

Postrzeganie muzułmanów w Polsce: Raport z badania sondażowego

W niniejszym raporcie przedstawiono wyniki badania przeprowadzonego przez fundację Przestrzeń Wspólna i Centrum Badań nad Uprzedzeniami w sierpniu 2015r. na grupie 711 4 Polaków i Polek. Badanie miało na celu dokładne zdiagnozowanie postaw wobec muzułmanów oraz wskazanie najważniejszych psychologicznych uwarunkowań tych postaw. Ponadto, w badaniu zastosowano relatywnie nowe narzędzie do pomiaru…

Postrzeganie muzułmanów w Polsce: Raport z badania sondażowego

Zamknij
21/04/2016

Przestępstwa motywowane uprzedzeniami – dylematy, wyzwania, strategie

Do zapoznania się z broszurą szczególnie zachęcamy osoby, które na co dzień stykają się z przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami oraz pokrzywdzonymi nimi osobami. W szczególności adresujemy ją do osób zajmujących się stanowieniem prawa, pracujących w administracji publicznej, policji, prokuraturze i sądach, a także organizacjach pozarządowych. Wierzymy, że zebrane przez nas informacje…

Przestępstwa motywowane uprzedzeniami – dylematy, wyzwania, strategie

Zamknij
09/04/2014

Przestępstwa z nienawiści w Polsce. Raport 2011/2012

Raport podsumowujący rok badania akt sądowych dotyczących tzw. przestępstw z nienawiści. Przestępstw tych dotyczą następujące artykuły kodeksu karnego: 119, 256 i 257 kk (jest w nich mowa m.in.: o nawoływaniu do nienawiści). W publikacji umieszczono informacje o przedmiocie postępowania i sposobie zakończenia badanych spraw oraz interpretacje wyników badań z perspektywy…

Przestępstwa z nienawiści w Polsce. Raport 2011/2012

Zamknij
09/04/2014

Raport ECRI dotyczący Polski

ECRI monitoruje sytuację związaną ze zjawiskami rasizmu i nietolerancji w każdym z krajów członkowskich Rady Europy. Monitoring odbywa się cyklicznie, każdy cykl kończy wizyta w badanym kraju, co pięć lat wyniki monitoringu oraz rekomendacje publikowane są w formie raportów krajowych. Definicja i charakterystyka mowy nienawiści: Raport dotyczący Polski w czwartym…

09/04/2014

Raport mniejszości

Projekt zakładał monitorowanie polskiego Internetu pod kątem mowy nienawiści i języka wrogości. Autorów projektu interesuje przede wszystkim mowa nienawiści oraz język wrogości skierowany przeciw mniejszościom etnicznym, seksualnym , religijnym i innym. Opracowano narzędzia automatycznie identyfikujące takie treści, a monitoringiem. Ze względu na szczególną, wrażliwą zawartość, dostęp do bazy danych Raportu…

Raport mniejszości

Zamknij
10/04/2014

Raport o homofobicznej mowie nienawiści w Polsce

Definicja i charakterystyka mowy nienawiści: Autorzy publikacji przytaczają kilka definicji mowy nienawiści dowodząc, że homofoniczny język może być postrzegany jako jedna z odmian mowy nienawiści. Zauważają również, że: „Mowa nienawiści adresowana jest bowiem przede wszystkim do zbiorowości. Nawet jeśli uderza na pozór w konkretną osobę, robi to, by zredukować ją…

Raport o homofobicznej mowie nienawiści w Polsce

Zamknij
09/04/2014

Społeczna percepcja przemocy werbalnej i mowy nienawiści

Definicja i charakterystyka mowy nienawiści: Autor komunikatu z badań powołuje się na art. 257 kk i wyjaśnia: „Artykuł ten wyznacza granice określające, jakie wypowiedzi kwalifikują się do mowy nienawiści. Prawo niektórych państw (np. Szwecji czy Kanady) wyznacza te granice nieco dalej, chroniąc przed mową nienawiści również osoby homoseksualne. Oczywiście mianem…

Społeczna percepcja przemocy werbalnej i mowy nienawiści

Zamknij