Mowa nienawiści w przestrzeni publicznej. Raport z badań prasy w 2014 roku

Między październikiem 2014 roku a lipcem 2015 roku Stowarzyszenie Interkulturalni PL zakończyło pracę nad diagnozą mowy nienawiści stosowanej przez polityków i dziennikarzy, która miała posłużyć wyodrębnieniu grup docelowych projektu Hate Speech Alert-przeciwko mowie nienawiści w przestrzeni publicznej. W ten sposób powstała publikacja „Mowa nienawiści w przestrzeni publicznej. Raport z badań prasy w 2014 roku”. W ramach pracy nad publikacją dokonano ewaluacji i metaanalizy dotychczasowych danych i opracowań na temat tego zjawiska. Badania ilościowe otrzymanego od spółki Press Service materiału prasowego zakończyliśmy w kwietniu 2015 roku. W jego wyniku wytypowano trzy grupy wobec których stwierdzono najwyższy współczynnik współwystępowania języka charakterystycznego dla mowy nienawiści w otoczeniu wyrazów denotujących poszczególne grupy społeczne objęte badaniem.

Analizę przeprowadzono za pomocą statystycznych narzędzi komputerowych w oparciu o automatyczną analizę słów oraz ich związków w badanych korpusach tekstowych. W ramach badania ilościowego analizie poddano 26 501 artykułów prasowych, które ukazały się pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2014 roku na temat 9 mniejszości w siedmiu gazetach codziennych oraz trzynastu tygodnikach. Dodatkowo, przeprowadzono również analizę jakościową zgromadzonego materiału w odniesieniu do 3 wyłonionych grup.

Projekt jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Autor:
Adam Bulandra, Jakub Kościółek, Mateusz Zimnoch
Wydawca:
Stowarzyszenie Interkulturalni PL
Źródło:
http://www.interkulturalni.pl/Elektroniczna-wersja-publikacji--Mowa-nienawisci-w-przestrzeni-publicznej.-Raport-z-badan-prasy-w-2014-roku--juz-do-pobrania-315.html