W tym dziale przedstawiamy fragmenty polskich aktów prawnych, na podstawie których możesz reagować na przypadki stosowania mowy nienawiści wobec Ciebie lub innych osób. Pamiętaj! Stosowanie mowy nienawiści jest niezgodne z prawem – chronią Cię nie tylko przepisy kodeksu karnego, ale także kodeksu cywilnego.

09/04/2014

Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r.

Art. 31. 1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej. 2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje. 3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są…

Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r.

Zamknij
09/04/2014

Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.

Art. 23. Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Art. 24. § 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym…

Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.

Zamknij
09/04/2014

Kodeks karny – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.

Art. 212. § 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności….

Kodeks karny – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.

Zamknij
09/04/2014

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Art. 14. 1. Nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności…

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Zamknij