Materiały do prowadzenia zajęć z zakresu bezpiecznego, świadomego i odpowiedzialnego korzystania z internetu

Publikacja skierowana do nauczycieli oraz pedagogów szkolnych, jak również osób pracujących z młodzieżą w instytucjach pozaszkolnych, które poszukują materiałów pomocnych w prowadzeniu zajęć edukacyjno-profilaktycznych z zakresu bezpiecznego, świadomego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu. Całość składa się z części zatytułowanej „Internet w życiu młodych ludzi”, zawierającej informacje przeznaczone dla osób prowadzących zajęcia, których celem jest przybliżenie roli i znaczenia Internetu w życiu współczesnej młodzieży oraz sześć modułów tematycznych. Na poszczególne moduły poznawcze składają się treści teoretyczne oraz scenariusze zajęć, poświęcone zjawisku cyberprzemocy, niebezpiecznych kontaktów, szkodliwych treści, kreowania wizerunku w sieci oraz nadmiernego korzystania z Internetu. Natomiast szósty, ostatni moduł, posiada odmienny układ treści. Stanowi on praktyczną propozycję wykorzystania Internetu w rozwijaniu zainteresowań młodzieży.