Postawy wobec mowy nienawiści w Bułgarii 2014

Raport powstał na podstawie dwóch ogólnokrajowych badań opinii publicznej (przeprowadzonych w 2013 i 2014 ) dotyczących powszechności mowy nienawiści oraz stosunku Bułgarek i Bułgarów do publicznego nawoływania do nienawiści .

Badanie wykazało, że w ciągu ostatniego roku prawie połowa mieszkańców Bułgarii była świadkiem wypowiedzi wyrażających dezaprobatę, nienawiść lub agresję wobec mniejszości, a co czwarty mieszkaniec słyszał wypowiedzi, które mogą prowadzić do przemocy. Wśród grup najbardziej narażonych na mowę nienawiści w Bułgarii wymienić należy przede wszystkim Romów, a w dalszej kolejności mniejszość turecką, osoby LGBT, cudzoziemców i muzułmanów.

Przeważająca większość obywateli i obywatelek (85% respondentów) nie popiera wypowiedzi agresywnych czy wyrażających niechęć wobec mniejszości. 54% absolutnie sprzeciwia się używaniu mowy nienawiści, a 31% jest temu „raczej przeciwna”. Oczywiście liczby te różnią się w zależności od przedstawicieli mniejszości, o których jest mowa. 58% respondentów uważa, że to na władzach spoczywa obowiązek ochrony mniejszości przed mową nienawiści.

Wydawca:
Open Society Institute - Sofia
Źródło:
www.ngogrants.bg